Chuyên đề Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng, thu tiền tại UHY

PHẦN 1 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1

1.1 Khái quát chung về chu trình bán hàng- thu tiền 1

1.1.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng và trình tự hạch toán trong chu trình bán hàng- thu tiền 4

1.1.3 Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng- thu tiền 5

1.1.3 Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng- thu tiền 6

1.2 Khái quát chung về qui trình kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền 9

Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính và thiết kế chương trình kiểm toán trong chương trình chương trình bán hàng- thu tiền 11

1.3 THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN 19

PHẦN 2 24

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH UHY THỰC HIỆN 24

2.1 Tổng quan về công ty TNHH UHY 24

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY 24

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty UHY 26

2.1.3 Đặc điểm tổ chức kiểm toán 33

Đặc điểm tổ chức nhân sự kiểm toán 39

Đặc điểm tổ chức nhân sự kiểm toán 40

Đặc điểm tổ chức hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán 41

2.2 Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền do UHY thực hiện 46

2.2.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO UHY THỰC HIỆN 46

2.2.2 THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY KHÁCH HÀNG 52

2.2.2.1 KHÁCH HÀNG KIỂM TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN 52

XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU: NGAY SAU KHI CÓ THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ ĐÃ TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH SƠ BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ABC, KIỂM TOÁN VIÊN TIẾN HÀNH XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU. THÔNG QUA ĐÓ, KIỂM TOÁN VIÊN MỚI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC PHẠM VI KIỂM TOÁN, QUI MÔ THỰC HIỆN CÁC THỬ NGHIỆM KIỂM TOÁN. ĐÁNH GIÁ TÍNH TRỌNG YẾU ĐƯỢC CÔNG TY THỰC HIỆN THEO MỘT CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN NHẤT ĐỊNH VÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG. SỰ THAY ĐỔI ĐÓ PHỤ THUỘC VÀO SỰ XÉT ĐOÁN NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN. 55

2.2.2.2 Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại công ty ABC 60

PHẦN 3 62

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TẠI UHY 62

3.1 Nhận xét chung về công tác kiểm toán tại UHY 62

3.2 Nhận xét về thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền do Công ty thực hiện 65

3.3 Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền 67

3.3.1 SỰ TẤT YẾU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN 67

3.2.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO UHY THỰC HIỆN 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY