Chuyên đề Hoàn thiện quản lý nhân sự tại Tổng công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

Lời mở đầu: 3

Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý nhân sự: 6

I/ Lý luận chung về quản lý nhân sự: 6

1/ Khái niệm và đặc điểm: 6

2/ Sự cần thiết phải quản lý nhân sự trong doanh nghiệp: 9

II/ Nội dung của quản lý nhân sự: 10

1. Phân tích công việc 10

2. Tuyển dụng nhân sự 10

3. Đào tạo và phát triển nhân sự 11

4. Sắp xếp và sử dụng lao động 13

5. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 14

III/ Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhân sự 16

1.Nhân tố môi trường kinh doanh 16

2.Nhân tố con người 18

3.Nhân tố nhà quản lý 18

IV/ Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nhân sự: 18

1. Khái niệm 18

2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nhân sự 18

Chương II: Thực trạng quản lý nhân sự tại công ty 20

I/ Giới thiệu về công ty: 20

1. Quá trình hình thành và phát triển. 20

2. Chức năng, nhiệm vụ: 20

3. Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu: 21

4. Cơ cấu tổ chức: 22

5/ Tình hình hoạt động kinh doanh: 24

II/ Thực trạng về nhân sự tại công ty: 26

1/ Tình hình cơ cấu nhân sự: 26

2/ Tình hình biến động nhân sự: 29

III/ Thực trạng quản lý nhân sự trong công ty: 30

1/ Phân tích công việc: 30

2/ Tuyển dụng: 31

3/ Đào tạo và phát triển: 35

4/ Sắp xếp và sử dụng nhân sự: 39

5/ Đánh giá và đãi ngộ: 40

IV/ Đánh giá chung: 41

1. Ưu điểm: 41

2. Nhược điểm: 42

3. Nguyên nhân: 43

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự trong công ty: 45

I/ Phương hướng hoạt động: 45

II/ Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự ở PVTrans: 46

1/ Trong đào tạo và phát triển nhân sự: 46

2. Trong sắp xếp và sử dụng nhân sự: 51

3/ Trong đánh giá và đãi ngộ: 54

III/ Một số kiến nghị nhằm thực hiện giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự trong công ty: 60

1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước 60

2. Kiến nghị đối với các Trường, Trung tâm đào tạo: 61

Kết luận: 62

Danh mục tài liệu tham khảo: 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY