Chuyên đề Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008 31.1. Chất lượng và quản lý chất lượng 31.1. 1 . Chất lượng 31. 1. 2 . Quản lý chất lượng 41. 1. 2. 1. Quản lý chất lượng 41. 1. 2. 2. Sự cần thiết có một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp 51. 1. 2. 3. Yêu cầu của quản lý chất lượng 61. 1. 2. 4. Nội dung của quản lý chất lượng 61. 2. Tổng quan về bộ ISO 9000 81. 2. 1. Giới thiệu chung 81. 2. 1. 1. Giới thiệu chung 81. 2. 1. 2. Lợi ích doanh nghiệp thu được khi áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 111. 2. 2. Quy trình áp dụng quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 (Hệ thống quản lý chất lượng- các yêu cầu) tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft 121. 2. 2. 1. Lập kế hoạch chất lượng 131. 2. 2. 2. Tổ chức triển khai chất lượng 141. 2. 2. 3. Kiểm soát chất lượng 171. 2. 2. 4 . MCác hoạt động điều chỉnh chất lượng 201. 2. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 211. 2. 3. 1. Các yếu tố khách quan 211. 2. 3. 2. Các yếu tố chủ quan 22CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨNISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CMCSOFT 242. 1. Tổng quan công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft 242. 2. Trung tâm chất lượng và đào tạo CQ 242. 2. 1. Chức năng 252. 2. 2. Nhiệm vụ 252. 2. 3. Mô hình tổ chức 262. 2. 4. Chức năng, nhiệm vụ các nhóm trong trung tâm 262. 2. . 4. 1. Chất lượng quy trình và sản phẩm 262. 2. 4. 2. Đào tạo 272. 2. 4. 3. Kiểm tra chất lượng phần mềm 272. 2. 5. Mối quan hệ với các bộ phận 272. 3. Thực trạng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại CMCsoft 282. 3. 1. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty 282. 3. 1. 1. Lập kế hoạch chất lượng 29Hoạch định hệ thống chất lượng 292. 3. 1. 2. Tổ chức triển khai chất lượng 312. 3. 1. 3. Kiểm soát chất lượng 352. 3. 1. 4 Khắc phục 422. 3. 2. Kết quả thu được từ việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft. 452. 3. 2. 1. Lập kế hoạch 452. 3. 2. 2. Triển khai tổ chức quản lý chất lượng 462. 3. 2. 4. Khắc phục phòng ngừa 512. 3. 2. 5. Hiệu quả khác thu được từ quy trình quản lý theo ISO 9001:2008 512. 3. 3. Những hạn chế trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty . 552. 3. 3. 1. Quá trình lập kế hoạch 552. 3. 3. 2. Quá trình tổ chức thực thi 562. 3. 3. 3. Quá trình kiểm soát chất lượng 572. 4 . Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại công ty CMCsoft 57CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 593. 1. Định hướng hoàn thiện quản lý chất lượng tại công ty CMCsoft 593. 1. 1. Tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống hồ sơ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã có sẵn làm nền tảng cho mọi hoạt động quản lý chất lượng của công ty. 593. 1. 2. Triển khai theo dõi theo các điểm mốc dự án, tổ chức các buổi review với lãnh đạo công ty, bám sát các chương trình chất lượng với các chương trình hoạt động của công ty 593. 1. 3. Tiến hành xây dựng, hoàn thiện và dần đưa vào hệ thống đánh giá chất lượng mới: hệ thống hingliht- hệ thống xây dựng và bật đèn cho các dự án. 593. 1. 4. Dần đưa hoạt động chất lượng trở thành dịch vụ trong công ty 613. 1. 5. Tăng cường dần các hoạt động đào tạo,dần đưa hoạt động đào tạo vào phát triển một cách ổn định và rõ nét. 613. 2. Giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 613. 2. 1. Nhóm giải pháp trong quá trình lập kế hoạch chất lượng 613. 2. 2. Nhóm giải pháp trong quá trình tổ chức, chỉ đạo triển khai chất lượng. 613. 2. 2. 1. Tiến hành các khóa đào tạo về chất lượng cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty 613. 2. 2. 2. Về mặt khách hàng 633. 2. 2. 3. Có những chính sách về thu hút và quản lý nguồn nhân lực đúng đắn nhằm ổn định nguồn nhân lực. 643. 2. 2. 4. Xây dựng hệ thống ISO online nhằm giảm thiểu thông tin không hoàn hảo giữa các bên. 653. 2. 3. Nhóm giải pháp trong quá trình kiểm soát chất lượng 663. 3. Kiến nghị điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 673. 3. 1. Thành lập một đội, hoặc một nhóm đào tạo chất lượng 673. 3. 2. Về việc thành lập các nhóm chất lượng trong công ty 673. 3. 3. Bổ sung chính sách phúc lợi cho nhân viên công ty 683. 3. 4. ISO online 68KẾT LUẬN 69DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008 3

1.1. Chất lượng và quản lý chất lượng 3

1.1. 1 . Chất lượng 3

1. 1. 2 . Quản lý chất lượng 4

1. 1. 2. 1. Quản lý chất lượng 4

1. 1. 2. 2. Sự cần thiết có một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp 5

1. 1. 2. 3. Yêu cầu của quản lý chất lượng 6

1. 1. 2. 4. Nội dung của quản lý chất lượng 6

1. 2. Tổng quan về bộ ISO 9000 8

1. 2. 1. Giới thiệu chung 8

1. 2. 1. 1. Giới thiệu chung 8

1. 2. 1. 2. Lợi ích doanh nghiệp thu được khi áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 11

1. 2. 2. Quy trình áp dụng quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 (Hệ thống quản lý chất lượng- các yêu cầu) tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft 12

1. 2. 2. 1. Lập kế hoạch chất lượng 13

1. 2. 2. 2. Tổ chức triển khai chất lượng 14

1. 2. 2. 3. Kiểm soát chất lượng 17

1. 2. 2. 4 . MCác hoạt động điều chỉnh chất lượng 20

1. 2. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 21

1. 2. 3. 1. Các yếu tố khách quan 21

1. 2. 3. 2. Các yếu tố chủ quan 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CMCSOFT 24

2. 1. Tổng quan công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft 24

2. 2. Trung tâm chất lượng và đào tạo CQ 24

2. 2. 1. Chức năng 25

2. 2. 2. Nhiệm vụ 25

2. 2. 3. Mô hình tổ chức 26

2. 2. 4. Chức năng, nhiệm vụ các nhóm trong trung tâm 26

2. 2. . 4. 1. Chất lượng quy trình và sản phẩm 26

2. 2. 4. 2. Đào tạo 27

2. 2. 4. 3. Kiểm tra chất lượng phần mềm 27

2. 2. 5. Mối quan hệ với các bộ phận 27

2. 3. Thực trạng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại CMCsoft 28

2. 3. 1. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty 28

2. 3. 1. 1. Lập kế hoạch chất lượng 29

Hoạch định hệ thống chất lượng 29

2. 3. 1. 2. Tổ chức triển khai chất lượng 31

2. 3. 1. 3. Kiểm soát chất lượng 35

2. 3. 1. 4 Khắc phục 42

2. 3. 2. Kết quả thu được từ việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft. 45

2. 3. 2. 1. Lập kế hoạch 45

2. 3. 2. 2. Triển khai tổ chức quản lý chất lượng 46

2. 3. 2. 4. Khắc phục phòng ngừa 51

2. 3. 2. 5. Hiệu quả khác thu được từ quy trình quản lý theo ISO 9001:2008 51

2. 3. 3. Những hạn chế trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty . 55

2. 3. 3. 1. Quá trình lập kế hoạch 55

2. 3. 3. 2. Quá trình tổ chức thực thi 56

2. 3. 3. 3. Quá trình kiểm soát chất lượng 57

2. 4 . Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại công ty CMCsoft 57

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 59

3. 1. Định hướng hoàn thiện quản lý chất lượng tại công ty CMCsoft 59

3. 1. 1. Tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống hồ sơ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã có sẵn làm nền tảng cho mọi hoạt động quản lý chất lượng của công ty. 59

3. 1. 2. Triển khai theo dõi theo các điểm mốc dự án, tổ chức các buổi review với lãnh đạo công ty, bám sát các chương trình chất lượng với các chương trình hoạt động của công ty 59

3. 1. 3. Tiến hành xây dựng, hoàn thiện và dần đưa vào hệ thống đánh giá chất lượng mới: hệ thống hingliht- hệ thống xây dựng và bật đèn cho các dự án. 59

3. 1. 4. Dần đưa hoạt động chất lượng trở thành dịch vụ trong công ty 61

3. 1. 5. Tăng cường dần các hoạt động đào tạo,dần đưa hoạt động đào tạo vào phát triển một cách ổn định và rõ nét. 61

3. 2. Giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 61

3. 2. 1. Nhóm giải pháp trong quá trình lập kế hoạch chất lượng 61

3. 2. 2. Nhóm giải pháp trong quá trình tổ chức, chỉ đạo triển khai chất lượng. 61

3. 2. 2. 1. Tiến hành các khóa đào tạo về chất lượng cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty 61

3. 2. 2. 2. Về mặt khách hàng 63

3. 2. 2. 3. Có những chính sách về thu hút và quản lý nguồn nhân lực đúng đắn nhằm ổn định nguồn nhân lực. 64

3. 2. 2. 4. Xây dựng hệ thống ISO online nhằm giảm thiểu thông tin không hoàn hảo giữa các bên. 65

3. 2. 3. Nhóm giải pháp trong quá trình kiểm soát chất lượng 66

3. 3. Kiến nghị điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 67

3. 3. 1. Thành lập một đội, hoặc một nhóm đào tạo chất lượng 67

3. 3. 2. Về việc thành lập các nhóm chất lượng trong công ty 67

3. 3. 3. Bổ sung chính sách phúc lợi cho nhân viên công ty 68

3. 3. 4. ISO online 68

KẾT LUẬN 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY