Chuyên đề Hoàn thiện Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tràng An

MỤC LỤC

Danh mục từ tắt

Sơ đồ, bảng biểu

Lời mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Tràng An 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tràng An 3

1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An 5

1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 5

1.2.1.1. Đặc điểm về sản phẩm 5

1.2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 5

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần Tràng An 7

1.2.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 7

1.2.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy 8

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 11

1.3.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 11

1.3.2. Khái quát tình hình tài chính của Công ty qua một số năm 11

1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tràng An 13

1.4.1. Khái quát sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP Tràng An 13

1.4.2. Khái quát về chế độ kế toán tại Công ty 15

Chương 2: Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tràng An 20

2.1. Đặc điểm công tác kế toán và cơ chế tài chính của Công ty ảnh hưởng đến phân tích hiệu quả kinh doanh 20

2.2. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty CP Tràng An 22

2.3. Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty CP Tràng An 23

2.3.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 23

2.3.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản 26

2.3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản 26

2.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSDH 28

2.3.2.3. Phân tích tốc độ luân chuyển của HTK 30

2.3.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh dưới góc độ nguồn vốn 33

2.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh dưới góc độ chi phí 35

Chương 3: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tràng An 38

3.1. Đánh giá thực trạng về phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tràng An 38

3.1.1. Ưu điểm 38

3.1.1.1. Về công tác kế toán chung 38

3.1.1.2. Về công tác phân tích hiệu quả kinh doanh 40

3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân 40

3.1.2.1. Đối với công tác kế toán chung 40

3.1.2.2. Đối với công tác phân tích hiệu quả kinh doanh 41

3.2. Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tràng An 44

3.2.1. Hoàn thiện các tồn tại trong công tác kế toán chung 44

3.2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh 45

3.2.3. Hoàn thiện tài liệu phân tích 45

3.2.4. Hoàn thiện phương pháp phân tích 46

3.2.5. Hoàn thiện nội dung phân tích 49

3.2.6. Kết hợp kế toán quản trị với phân tích hiệu quả kinh doanh 57

Kết luận 60

Phụ lục 61

Danh mục tài liệu tham khảo 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY