Chuyên đề Hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán trong kiểm toán tài chính báo cáo do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C 31.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) 31.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty A&C 31.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội 61.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty A&C 61.2.1 Chức năng 61.2.2 Nhiệm vụ. 71.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty A&C 81.3.1 Các lĩnh vực hoạt động của công ty A&C 8Đặc điểm khách hàng và thị trường 121.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 141.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty A&C 161.4.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C 161.4.2 Tổ chức bộ máy quản lý công ty A&C – chi nhánh tại Hà Nội 191.4.3 Mối quan hệ giữa công ty với chi nhánh tại Hà Nội 211.5 Đặc điểm tổ chức kiểm toán tại công ty A&C 211.5.1 Đặc điểm quy trình kiểm toán tại A&C 211.5.2 Đặc điểm nhân sự kiểm toán tại A&C 261.5.3 Đặc điểm hồ sơ kiểm toán tại A&C 281.5.4 Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại A&C 29 PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C 312.1 Vai trò của kiểm soát chất lượng trong hoạt hoạt động kiểm toán 312.1.1 Chất lượng hoạt động kiểm toán 312.1.2 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 312.2 Kiểm soát chất lượng trong phạm vi toàn công ty A&C 322.2.1 Kiểm soát Đội ngũ nhân viên kiểm toán 332.2.2 Kiểm soát khách hàng 372.2.3. Kiểm soát hồ sơ kiểm toán 392.3 Kiểm soát chất lượng đối với một cuộc kiểm toán 422.3.1 Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong giai đoạn trước cuộc kiểm toán 422.3.2 Kiểm soát trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 512.3.3. Kiểm soát trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 53PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A &C 653.1 Một số nhận xét về chất lượng kiểm toán tại công ty A&C 653.2 Những giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C 683.2.1 Tính tất yếu khách quan hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán 683.2.2 Các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty A&C 71KẾT LUẬN 81PHỤ LỤCDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) 3

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty A&C 3

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội 6

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty A&C 6

1.2.1 Chức năng 6

1.2.2 Nhiệm vụ. 7

1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty A&C 8

1.3.1 Các lĩnh vực hoạt động của công ty A&C 8

Đặc điểm khách hàng và thị trường 12

1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 14

1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty A&C 16

1.4.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C 16

1.4.2 Tổ chức bộ máy quản lý công ty A&C – chi nhánh tại Hà Nội 19

1.4.3 Mối quan hệ giữa công ty với chi nhánh tại Hà Nội 21

1.5 Đặc điểm tổ chức kiểm toán tại công ty A&C 21

1.5.1 Đặc điểm quy trình kiểm toán tại A&C 21

1.5.2 Đặc điểm nhân sự kiểm toán tại A&C 26

1.5.3 Đặc điểm hồ sơ kiểm toán tại A&C 28

1.5.4 Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại A&C 29

PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN

A&C 31

2.1 Vai trò của kiểm soát chất lượng trong hoạt hoạt động kiểm toán 31

2.1.1 Chất lượng hoạt động kiểm toán 31

2.1.2 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 31

2.2 Kiểm soát chất lượng trong phạm vi toàn công ty A&C 32

2.2.1 Kiểm soát Đội ngũ nhân viên kiểm toán 33

2.2.2 Kiểm soát khách hàng 37

2.2.3. Kiểm soát hồ sơ kiểm toán 39

2.3 Kiểm soát chất lượng đối với một cuộc kiểm toán 42

2.3.1 Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong giai đoạn trước cuộc kiểm toán 42

2.3.2 Kiểm soát trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 51

2.3.3. Kiểm soát trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 53

PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A &C 65

3.1 Một số nhận xét về chất lượng kiểm toán tại công ty A&C 65

3.2 Những giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C 68

3.2.1 Tính tất yếu khách quan hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán 68

3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty A&C 71

KẾT LUẬN 81

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY