Chuyên đề Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và thanh toán với Ngân sách Nhà nước tại Công ty TNHH In Thương Mại và Xây dựng Nhật Quang

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 3

I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 3

3. Đăc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 4

4. Đặc điểm tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty 6

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 8

1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH In Thương Mại và Xây dựng Nhật Quang 8

2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH In Thương Mại và Xây dựng Nhật Quang 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 16

I. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 16

1.Tính toán và dự đoán các dòng tiền trong tương lai: 17

2. Cải thiện các khoản thu: 17

3. Quản lý các khoản công nợ phải trả: 18

II. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 19

1. Tổ chức quản lý và luân chuyển chứng từ 19

2. Quy trình kế toán tiền mặt tại quỹ của công ty 21

III. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 28

1. Tổ chức quản lý và luân chuyển chứng từ 28

2. Các chứng từ, sổ sách về tiền gửi Ngân hàng 30

3. Quy trình kế toán tiền gửi Ngân hàng của Công ty TNHH In Thương Mại và xây dựng Nhật Quang. 30

IV. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 30

1. Nội dung kế toán với Ngân sách Nhà nước tại Công ty TNHH In Thương Mại và xây dựng Nhật Quang. 30

2. Kế toán thuế GTGT 32

3. Kế toán thuế TNDN 43

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 47

I. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 47

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 49

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và thanh toán với Ngân sách nhà nước: 49

2. Quan điểm hoàn thiện: 50

3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện: 51

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY