Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần thế giới máy tính

MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT VẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 11.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 11.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 11.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 41.1.2.1.Loại hình doanh nghiệp. 41.1.2.2.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 41.1.3. Kết quả hoạt động một số năm gần đây. 61.1.4. Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. 71.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 111.2.1.Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 111.2.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 151.2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ tại Công ty. 161.2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty. 171.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán. 171.2.2.4. Hệ thống báo cáo tài chính. 20PHẦN II: KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 222.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY. 222.1.1. Đặc điểm hàng hóa tiêu thụ của Công ty. 222.1.2. Thị trường tiêu thụ hàng hóa của Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 262.2. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 282.2.1. Các phương thức bán hàng tại Công ty. 282.2.1.1. Quy trình kinh doanh hàng hóa tại Công ty. 282.2.1.2. Phương thức bán hàng của Công ty. 302.2.2. Chính sách kinh doanh và các phương thức thanh toán tại Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 312.2.2.1. Chính sách kinh doanh của Công ty. 312.2.2.2.Các phương thức thanh toán tại Công ty. 342.3. NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 352.3.1. Yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 352.3.2. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ tại Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 362.3.2.1. Tính giá hàng xuất tiêu thụ. 362.3.2.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất kho hàng hóa. 382.3.3. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hóa. 552.3.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 592.3.4.1. Chiết khấu thương mại. 592.3.4.2. Hàng bán bị trả lại 592.3.4.3. Giảm giá hàng bán. 602.4. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 602.4.1. Kế toán chi phí bán hàng. 602.4.2.Chi phí quản lý doanh nghiệp. 632.4.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. 64PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 673.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 673.2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 693.2.1. Những thành tựu Công ty đã đạt được trong việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. 693.2.1.1.Về tổ chức bộ máy kế toán trong phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 703.2.1.2. Về chế độ kế toán chung được áp dụng trong phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 713.2.1.3. Về hệ thống tài khoản kế toán trong phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 713.2.1.4. Về chứng từ kế toán được sử dụng trong phần hành kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ. 723.2.1.5. Về hình thức sổ sách kế toán và báo cáo kế toán được sử dụng trong phần hành kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. 723.2.1.6. Về tin học hóa trong công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 733.2.2. Những tồn tại, khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 733.3. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 76KẾT LUẬN 52DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 534

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT VẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 1

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 1

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 1

1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 4

1.1.2.1.Loại hình doanh nghiệp. 4

1.1.2.2.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 4

1.1.3. Kết quả hoạt động một số năm gần đây. 6

1.1.4. Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. 7

1.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 11

1.2.1.Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 11

1.2.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 15

1.2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ tại Công ty. 16

1.2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty. 17

1.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán. 17

1.2.2.4. Hệ thống báo cáo tài chính. 20

PHẦN II: KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 22

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY. 22

2.1.1. Đặc điểm hàng hóa tiêu thụ của Công ty. 22

2.1.2. Thị trường tiêu thụ hàng hóa của Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 26

2.2. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 28

2.2.1. Các phương thức bán hàng tại Công ty. 28

2.2.1.1. Quy trình kinh doanh hàng hóa tại Công ty. 28

2.2.1.2. Phương thức bán hàng của Công ty. 30

2.2.2. Chính sách kinh doanh và các phương thức thanh toán tại Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 31

2.2.2.1. Chính sách kinh doanh của Công ty. 31

2.2.2.2.Các phương thức thanh toán tại Công ty. 34

2.3. NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 35

2.3.1. Yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 35

2.3.2. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ tại Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 36

2.3.2.1. Tính giá hàng xuất tiêu thụ. 36

2.3.2.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất kho hàng hóa. 38

2.3.3. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hóa. 55

2.3.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 59

2.3.4.1. Chiết khấu thương mại. 59

2.3.4.2. Hàng bán bị trả lại 59

2.3.4.3. Giảm giá hàng bán. 60

2.4. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 60

2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng. 60

2.4.2.Chi phí quản lý doanh nghiệp. 63

2.4.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. 64

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 67

3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 67

3.2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH. 69

3.2.1. Những thành tựu Công ty đã đạt được trong việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. 69

3.2.1.1.Về tổ chức bộ máy kế toán trong phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 70

3.2.1.2. Về chế độ kế toán chung được áp dụng trong phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 71

3.2.1.3. Về hệ thống tài khoản kế toán trong phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 71

3.2.1.4. Về chứng từ kế toán được sử dụng trong phần hành kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ. 72

3.2.1.5. Về hình thức sổ sách kế toán và báo cáo kế toán được sử dụng trong phần hành kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. 72

3.2.1.6. Về tin học hóa trong công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 73

3.2.2. Những tồn tại, khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính. 73

3.3. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 76

KẾT LUẬN 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 53

4

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY