Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện lạnh dân dụng và công nghiệp Bảo Linh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2I. Những vấn đề lý luận chung về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 21/ Khái niệm tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 21.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá 21.2. Khái niệm kết quả kinh doanh 22/ Vai trò của tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 33. Các phương thức tiêu thụ chủ yếu 44. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá 6II. Kế Toán tiêu thụ hàng hoá theo các phương thức bán hàng chủ yếu 7l. Thủ tục chứng từ và tài khoản sử dụng 73. Phương pháp hạch toán 103.1. Kế toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá 103.2. Kế toán bán hàng đại lý 163.3 Kế toán hàng nhận bán hộ: Hàng nhận bán hộ không thuộc quyền sở hũu của doanh nghiệp nên kế toán phải phản ánh vào TK 003 174. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 18III. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 191. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 192. Hạch toán chi phí bán hàng và tài khoản sử dụng 212.1 Tài khoản sử dụng 212.2. Hạch toán chi phí bán hàng 233. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 244. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 264.1. Tài khoản sử dụng 264.2. Phương pháp hạch toán 26IV. Sổ kế toán sử dụng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 28CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CỘNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẢO LINH. 31I. Khái quát về công ty cổ phần điện lạnh dân dụng và công nghiệp Bảo Linh. 31l. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 312. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 323. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 334. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán 345. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 35II. Thực trạng hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh hàng hoá tại công ty 38l. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh ảnh hưởng tới việc quản lý tiêu thụ hàng hoá tại công ty 382. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá công ty đang áp dụng 393. Kế toán tiêu thụ hàng hoá 34. Xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 56CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 58I . Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP điện lạnh dân dụng và công nghiệp Bảo Linh 58II. Những vấn đề tồn tại phương hướng hoàn thiện nội dung hạch toán tiêu thụ hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại côn g ty 591. Sự cần thiết phải hoàn thiện nội dung kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 592. Phương hướng hoàn thiện nội dung kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 59KẾT LUẬN 64

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2

I. Những vấn đề lý luận chung về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 2

1/ Khái niệm tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 2

1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá 2

1.2. Khái niệm kết quả kinh doanh 2

2/ Vai trò của tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 3

3. Các phương thức tiêu thụ chủ yếu 4

4. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá 6

II. Kế Toán tiêu thụ hàng hoá theo các phương thức bán hàng chủ yếu 7

l. Thủ tục chứng từ và tài khoản sử dụng 7

3. Phương pháp hạch toán 10

3.1. Kế toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá 10

3.2. Kế toán bán hàng đại lý 16

3.3 Kế toán hàng nhận bán hộ: Hàng nhận bán hộ không thuộc quyền sở hũu của doanh nghiệp nên kế toán phải phản ánh vào TK 003 17

4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 18

III. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 19

1. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 19

2. Hạch toán chi phí bán hàng và tài khoản sử dụng 21

2.1 Tài khoản sử dụng 21

2.2. Hạch toán chi phí bán hàng 23

3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24

4. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 26

4.1. Tài khoản sử dụng 26

4.2. Phương pháp hạch toán 26

IV. Sổ kế toán sử dụng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CỘNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẢO LINH. 31

I. Khái quát về công ty cổ phần điện lạnh dân dụng và công nghiệp Bảo Linh. 31

l. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 32

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 33

4. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán 34

5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 35

II. Thực trạng hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh hàng hoá tại công ty 38

l. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh ảnh hưởng tới việc quản lý tiêu thụ hàng hoá tại công ty 38

2. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá công ty đang áp dụng 39

3. Kế toán tiêu thụ hàng hoá 3

4. Xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 56

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 58

I . Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP điện lạnh dân dụng và công nghiệp Bảo Linh 58

II. Những vấn đề tồn tại phương hướng hoàn thiện nội dung hạch toán tiêu thụ hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại côn g ty 59

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện nội dung kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 59

2. Phương hướng hoàn thiện nội dung kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 59

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY