Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong công ty cổ phần LICOGI 13

MỤC LỤCTrangDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 61.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần LICOGI 13 61.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 91.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 111.3.1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 111.3.2. Thị trường và một số công trình chủ yếu. 121.3.3. Quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu. 131.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 161.5. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 171.5.1. Tổ chức chứng từ kế toán 181.5.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản: 181.5.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán 201.5.4. Hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty 23PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 242.1. Đặc điểm tài sản cố định và việc quản lý sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Licogi 13 242.1.1. Đặc điểm tài sản cố định của Công ty 242.1.2. Công tác phân loại và quản lý TSCĐ tại Công ty Cổ phần LICOGI 13 262.2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13 272.2.1. Hạch toán chi tiết. 272.2.2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ: 412.3. Hạch toán khấu hao TSCĐ 502.3.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ. 502.3.2. Hạch toán chi tiết khấu hao TSCĐ. 512.3.3. Hạch toán tổng hợp khấu hao TSCĐ 532.4. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 552.4.1. Sửa chữa nâng cấp TSCĐ: 552.4.2. Sửa chữa lớn TSCĐ. 552.5.Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 58PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13. 623.1. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13. 623.1.1. Nhận xét chung về công tác quản lý, công tác tổ chức sản xuất tại Công ty cổ phần Licogi 13 623.1.2. Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty 63 hiện vật Công ty 633.1.3. Công tác tổ chức hạch toán TSCĐ. 653.2. Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13 703.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 703.2.2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán 703.2.3. Hoàn thiện công tác phân loại TSCĐ. 733.2.4. Hoàn thiện công tác tính khấu hao TSCĐ. 753.2.5. Kế toán quản trị TSCĐ 763.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng, đổi mới TSCĐ. 78KẾT LUẬN 80PHỤC LỤC

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 6

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần LICOGI 13 6

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 9

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 11

1.3.1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 11

1.3.2. Thị trường và một số công trình chủ yếu. 12

1.3.3. Quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu. 13

1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 16

1.5. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 17

1.5.1. Tổ chức chứng từ kế toán 18

1.5.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản: 18

1.5.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán 20

1.5.4. Hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty 23

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 24

2.1. Đặc điểm tài sản cố định và việc quản lý sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Licogi 13 24

2.1.1. Đặc điểm tài sản cố định của Công ty 24

2.1.2. Công tác phân loại và quản lý TSCĐ tại Công ty Cổ phần LICOGI 13 26

2.2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13 27

2.2.1. Hạch toán chi tiết. 27

2.2.2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ: 41

2.3. Hạch toán khấu hao TSCĐ 50

2.3.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ. 50

2.3.2. Hạch toán chi tiết khấu hao TSCĐ. 51

2.3.3. Hạch toán tổng hợp khấu hao TSCĐ 53

2.4. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 55

2.4.1. Sửa chữa nâng cấp TSCĐ: 55

2.4.2. Sửa chữa lớn TSCĐ. 55

2.5.Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 58

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13. 62

3.1. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13. 62

3.1.1. Nhận xét chung về công tác quản lý, công tác tổ chức sản xuất tại Công ty cổ phần Licogi 13 62

3.1.2. Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty 63

hiện vật Công ty 63

3.1.3. Công tác tổ chức hạch toán TSCĐ. 65

3.2. Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13 70

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 70

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán 70

3.2.3. Hoàn thiện công tác phân loại TSCĐ. 73

3.2.4. Hoàn thiện công tác tính khấu hao TSCĐ. 75

3.2.5. Kế toán quản trị TSCĐ 76

3.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng, đổi mới TSCĐ. 78

KẾT LUẬN 80

PHỤC LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY