Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình

MỤC LỤCPHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN (CƠ SỞ LÝ LUẬN) VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.I.Vị trí của TSCĐ và nhiệm vụ hạch toán.1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 012. Phân loại TSCĐ .012.1.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện .012.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu.022.3. Phân loại theo tính chất của TSCĐ trong doanh nghiệp:.022.4. Các cách phân loại khác .023. Đánh giá tài sản cố định hữu hình .033.1. Đánh giá TSCĐ hữu hình theo nguyên giá .033.2. Đánh giá TSCĐHH theo giá trị còn lại .054. Ph¬ơng pháp khấu hao TSCĐHH .06II. Kế toán chi tiết TSCĐHH .07- Chứng từ kế toán .07+Biên bản giao nhận TSCĐHH 08+ Biên bản thanh lý TSCĐHH .08- Biên bản đánh giá lại TSCĐHH .08III. Kế toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm TSCĐHH .091. Tài khoản kế toán sử dụng .092. Ph¬ơng pháp hạch toán .112.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐHH 112.1.1.Thủ tục chứng từ .112.1.2. Kế toán tăng TSCĐHH 12a. Nhận TSCĐHH được cấp phát, nhận góp liên doanh 12b. Nhận TSCĐHH được biếu tặng, viện trợ .12c. TSCĐHH tăng do mua sắm .13d.Tăng TSCĐHH do XDCB hoàn thành bàn giao .142.2. Kế toán giảm TSCĐHH .162.2.1. Thủ tục chứng từ.162.2.2. Kế toán giảm TSCĐHH .16a. Giảm TSCĐHH do thanh lý, nh¬ợng bán .16b. Góp vốn liên doanh bằng TSCĐHH .16c. Trả lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐHH 18IV. Kế toán khấu hao TSCĐHH 201. Tài khoản kế toán sử dụng .202. Nội dung kế toán .20V. hạch toán sửa chữa TSCĐHH .221. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐHH 222. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐHH .22a. Sửa chữa theo kế hoạch .22b. Sửa chữa bất thường .22PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆPI. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY T¬ VẤN XÂY DỰNG CẢNG- Đ-ỜNG THUỶ1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty *Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng- Đ-ờng thuỷ 24*Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh .262. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 32* Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .32*Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Công ty .34II. Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ 36* Một số vấn đề về TSCĐHH tại Công ty 36 * Hạch toán tổng hợp TSCĐHH của Công ty .49a. Hạch toán tăng TSCĐHH .40b. Hạch toán giảm TSCĐHH.47* Kế toán khấu hao TSCĐHH .51* Hiệu quả sử dụng TSCĐHH tại Công ty T¬ vấn Thiết kế GTVT .53PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY T¬ VẤN XÂY DỰNG CẢNG - ЬỜNG THUỶI. Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ .55* Những ¬u điểm .55* Nh¬ợc điểm 57II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ .58

MỤC LỤC

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN (CƠ SỞ LÝ LUẬN) VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

I.Vị trí của TSCĐ và nhiệm vụ hạch toán.

1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 01

2. Phân loại TSCĐ .01

2.1.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện .01

2.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu.02

2.3. Phân loại theo tính chất của TSCĐ trong doanh nghiệp:.02

2.4. Các cách phân loại khác .02

3. Đánh giá tài sản cố định hữu hình .03

3.1. Đánh giá TSCĐ hữu hình theo nguyên giá .03

3.2. Đánh giá TSCĐHH theo giá trị còn lại .05

4. Ph¬ơng pháp khấu hao TSCĐHH .06

II. Kế toán chi tiết TSCĐHH .07

- Chứng từ kế toán .07

+Biên bản giao nhận TSCĐHH 08

+ Biên bản thanh lý TSCĐHH .08

- Biên bản đánh giá lại TSCĐHH .08

III. Kế toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm TSCĐHH .09

1. Tài khoản kế toán sử dụng .09

2. Ph¬ơng pháp hạch toán .11

2.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐHH 11

2.1.1.Thủ tục chứng từ .11

2.1.2. Kế toán tăng TSCĐHH 12

a. Nhận TSCĐHH được cấp phát, nhận góp liên doanh 12

b. Nhận TSCĐHH được biếu tặng, viện trợ .12

c. TSCĐHH tăng do mua sắm .13

d.Tăng TSCĐHH do XDCB hoàn thành bàn giao .14

2.2. Kế toán giảm TSCĐHH .16

2.2.1. Thủ tục chứng từ.16

2.2.2. Kế toán giảm TSCĐHH .16

a. Giảm TSCĐHH do thanh lý, nh¬ợng bán .16

b. Góp vốn liên doanh bằng TSCĐHH .16

c. Trả lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐHH 18

IV. Kế toán khấu hao TSCĐHH 20

1. Tài khoản kế toán sử dụng .20

2. Nội dung kế toán .20

V. hạch toán sửa chữa TSCĐHH .22

1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐHH 22

2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐHH .22

a. Sửa chữa theo kế hoạch .22

b. Sửa chữa bất thường .22

PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY T¬ VẤN XÂY DỰNG CẢNG- Đ-ỜNG THUỶ

1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty

*Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng- Đ-ờng thuỷ 24

*Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh .26

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 32

* Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .32

*Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Công ty .34

II. Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ 36

* Một số vấn đề về TSCĐHH tại Công ty 36

* Hạch toán tổng hợp TSCĐHH của Công ty .49

a. Hạch toán tăng TSCĐHH .40

b. Hạch toán giảm TSCĐHH.47

* Kế toán khấu hao TSCĐHH .51

* Hiệu quả sử dụng TSCĐHH tại Công ty T¬ vấn Thiết kế GTVT .53

PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY T¬ VẤN XÂY DỰNG CẢNG - ЬỜNG THUỶ

I. Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ .55

* Những ¬u điểm .55

* Nh¬ợc điểm 57

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ .58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY