Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 6

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 8

Chương 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – TKV 9

1.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà

Lầm – TKV 9

1.2. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 11

1.2.1. Tình hình tăng TSCĐ hữu hình tại Công ty 12

1.2.2. Tình hình giảm TSCĐ hữu hình tại Công ty 13

1.3. Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình trong Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 13

1.3.1. Tình hình chung về quản lý tài sản cố định ở Công ty Cổ phần Than Hà Lầm –TKV 13

1.3.2. Thủ tục lập chứng từ kế toán TSCĐ ở Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV 15

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – TKV 18

2.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 18

2.1.1. Thủ tục, chứng từ 18

2.1.2. Quy trình ghi sổ . 21.

2.1.3. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại bộ phận sử dụng 23

2.1.4. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại bộ phận kế toán 27

2.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 34

2.2.1. Kế toán tổng hợp tăng tài sản cố định của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 34

2.2.2. Kế toán tổng hợp giảm tài sản cố định của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 39

2.2.3. Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 44

2.2.4. Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 46

Chương 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – TKV 49

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV và phương hướng hoàn thiện 49

3.1.1. Ưu điểm 49

3.1.2. Nhược điểm 50

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 51

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 51

3.2.1. Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình 51

3.2.2. Về phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 54

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 54

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 54

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 58

3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến tài sản cố định hữu hình 59

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp 60

KẾT LUẬN 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY