Chuyên đề Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU 2

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI 4

1.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội. 4

1.1.1. Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty Thực phẩm Hà Nội. 4

1.1.2. Đặc điểm doanh thu của Công ty Thực phẩm Hà Nội 6

1.1.3. Đặc điểm chi phí của Công ty Thực phẩm Hà Nội 7

1.2. Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của Công ty Thực phẩm Hà Nội 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI 12

2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác 12

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 12

2.1.1.1. Chứng từ sử dụng 12

2.1.1.2. Thủ tục kế toán 17

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu và thu nhập khác 19

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 25

2.2. Kế toán chi phí 29

2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 29

2.2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 29

2.2.1.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 32

2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng 41

2.2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 41

2.2.2.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 43

2.2.2.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hàng 46

2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 48

2.2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 48

2.2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 48

2.2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí quản lý doanh nghiệp 51

2.2.4. Kế toán chi phí tài chính 52

2.2.4.1 Chứng từ và thủ tục kế toán 52

2.2.4.2. Kế toán chi tiết chi phí tài chính 53

2.2.4.3. Kế toán tổng hợp về chi phí tài chính 55

2.2.5 Kế toán kết quả kinh doanh 56

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI 60

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 60

3.1.1. Ưu điểm 61

3.1.2 Nhược điểm 62

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 62

3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty Thực phẩm Hà Nội . 63

3.2.1 Về công tác quản lý doanh thu, chi phí 63

3.2.2. Về tài khoản sử dụng 65

3.2.3. Về báo cáo kế toán liên quan tới bán hàng 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY