Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 3

1.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 3

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 10

1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 10

1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 10

1.3. QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 13

1.3.1. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh 13

1.3.2. Các bộ phận tham gia quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh. 14

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 16

2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 16

2.1.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh. 16

2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17

2.1.2.1. Nội dung 17

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 18

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ chi tiết 19

2.1.2.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 21

2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 25

2.1.3.1. Nội dung 25

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 28

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ chi tiết: 29

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 35

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 38

2.1.4.1. Nội dung 38

2.1.4.2. Tài khoản sử dụng 39

2.1.4.3. Quy trình ghi sổ chi tiết 40

2.1.4.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 47

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 50

2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 50

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 51

2.2. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHÂM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 57

2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 57

2.2.1.1. Đối tượng tính giá thành của công ty 57

2.2.1.2. Phương pháp tính giá thành 57

2.2.2. Quy trình tính giá thành 57

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 59

3.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 59

3.1.1- Ưu điểm 59

3.1.1.1. Về quản lý chi phí sản xuất 59

3.1.1.2. Về đối tượng tính giá thành, kì tính giá thành và phương pháp tính giá thành 61

3.1.1.3. Về chứng từ luân chuyển chứng từ 62

3.1.1.3. Về tài khoản và phương pháp kế toán 62

3.1.2. Nhược điểm 62

3.1.2.1. Về quản lý chi phí 62

3.2.1.2. Về quá trình lập và luân chuyển chứng từ 66

3.2.1.3. Về hệ thống sổ sách chứng từ kế toán 67

3.1.3- Phương hướng hoàn thiện 67

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH. 69

3.2.1. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán 69

3.2.2. Về quá trình lập và luân chuyển chứng từ 71

3.2.3. Về tài khoản và phương pháp kế toán 71

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 71

3.2.4. Về sổ kế toán tổng hợp 72

3.2.5. Về kế toán các khoản chi phí. 72

3.2.5.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 72

3.2.5.2. Về chi phí nhân công trực tiếp 74

3.2.5.3. Về chi phí sản xuất chung 74

3.2.6. Về kế toán quản trị 76

3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY