Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY HUD1 8

1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty 8

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty 10

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY HUD1 18

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty HUD1 18

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18

2.1.1.1. Nội dung 18

2.1.1.2. Tài khoản sử dụng 20

2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 27

2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 31

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 33

2.1.2.1. Nội dung 33

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 35

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 39

2.1.2.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 44

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 46

2.1.3.1. Nội dung 46

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 47

2.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 56

2.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 58

2.1.5.1. Nội dung 58

2.1.5.2. Tài khoản sử dụng 58

2.1.5.3. Quy trình ghi sổ tổng hợp 71

2.1.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê sản phẩm dở dang 73

2.1.6.1. Đánh giá sản phẩm dở dang 73

2.1.6.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 77

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty HUD1 81

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty 81

2.2.2. Quy trình tính giá thành sản phẩm được thể hiện qua sơ đồ sau 82

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY HUD1 85

3.1. Đánh giá chung về thực trang kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty HUD1 85

3.1.1. Ưu điểm 85

3.1.2. Nhược điểm 87

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 88

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm tại Công ty HUD1 91

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY