Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Quang Trung

MỤC LỤC  Trang LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG 31.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Quang Trung 31.2. Tình hình hoạt động của Công ty 51.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 51.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 71.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Quang Trung 12CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG 292.1. Khái quát về chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung 292.1.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung 292.1.2. Vai trò của chi phí sản xuất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty 312.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ hạch toán 312.1.4. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung. 332.2. Kế toán chi phí sản xuất trong Công ty Cổ phần Quang Trung 352.2.1. Kế toán chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. 352.2.2. Tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ. 55CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG 563.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung. 563.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất 593.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung 61KẾT LUẬN 62

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Quang Trung 3

1.2. Tình hình hoạt động của Công ty 5

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 5

1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 7

1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Quang Trung 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG 29

2.1. Khái quát về chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung 29

2.1.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung 29

2.1.2. Vai trò của chi phí sản xuất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty 31

2.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ hạch toán 31

2.1.4. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung. 33

2.2. Kế toán chi phí sản xuất trong Công ty Cổ phần Quang Trung 35

2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. 35

2.2.2. Tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ. 55

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN

CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG 56

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty

Cổ phần Quang Trung. 56

3.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất 59

3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung 61

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY