Chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP ĐTXDTM và Công Nghệ Hà Nội

Môc lôc

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1

LỜI Nãi ĐẦU 2

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 5

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị 5

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động kinh doanh 9

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị 10

1.4 Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới 13

1.5 Đặc điểm của bộ máy kế toán và các phần hành kế toán của từng bộ phận. 13

1.6. Hình thức kế toán và đặc điểm phần hành kế toán của từng bộ phận. 16

1.7. Chế độ kế toán áp dụng 18

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21

2.1. Đặc điểm quản lý hàng hóa và các phương thức bán hàng tại Công ty CP ĐTXDTM và Công nghệ Hà Nội. 21

2.1.1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hóa 21

2.1.2. Các phương thức bán hàng tại Công ty 21

2.1.3 Các phương thức thanh toán 22

2.2 Kế toán giá vốn bán hàng tại Công ty 23

2.2.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán 23

2.2.2.Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty: 24

2.2.3. Thực tế kế toán bán hàng tại Công ty CP ĐTXDTM và Công nghệ Hà Nội trong tháng 02/2008 đã có nghiệp vụ mua hàng như sau: 24

2.2.4.Thùc tÕ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng t¹i Công ty CP ĐTXDTM và Công nghệ Hà Nội: 29

2.2.5.KÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ liên quan đến hoạt động kinh doanh t¹i Công ty CP ĐTXDTM và Công nghệ Hà Nội: 34

2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 38

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53

I. Đánh giá chung về hiện trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và công nghệ Hà Nội 53

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và công nghệ Hà Nội 58

1. Phương hướng hoàn thiện 59

2. Tổ chức bộ máy quản lý cũng như bộ máy kế toán 59

3. Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 61

4. Đảm bảo việc xác định kết quả kinh doanh : 64

5. Về việc đưa máy tính vào sử dụng trong công tác kế toán 65

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY