Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tai công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÙ LAO LAO ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ THÙ LAO LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 3I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THÙ LAO LAO ĐỘNG 31. Kết cấu của thù lao lao động 41.1. Tiền lương, tiền công 41.2. Phụ cấp 41.3. Khuyến khích tài chính 51.4. Phúc lợi 52. Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động 62.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 72.2. Các yếu tố thuộc về công việc 72.3. Các yếu tố thuộc môi trường Doanh nghiệp 82.4. Yếu tố thuộc về bản thân người lao động 9II. QUẢN TRỊ THÙ LAO LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 101. Quản trị tiền công, tiền lương 101.1. Các chế độ tiền lương 101.2. Xác định mức lương 111.3. Các hình thức trả lương, trả công 132. Quản trị các chương trình khuyến khích tài chính 172.1. Các loại khuyến khích tài chính 172.2. Thách thức và điều kiện thắng lợi cho một chương trình khuyến khích tài chính 203. Quản trị các chương trình phúc lợi 213.1. Mục tiêu của chương trình phúc lợi 213.2. Nguyên tắc xây dựng chương trình phúc lợi 213.3. Các bước xây dựng chương trình phúc lợi 213.4. Quản lý chương trình phúc lợi 224. Sự cần thiết của quản trị thù lao lao động 234.1. Thù lao và chọn nghề, chọn việc 234.2. Công bằng về thù lao và sự hài lòng về công việc 234.3. Thù lao và kết quả thực hiện công việc 234.4. Thù lao lao động và sử dụng ngày công, giờ công 234.5. Thù lao lao động và thuyên chuyển lao động 244.6. Thù lao lao động và hiệu quả hoạt động của tổ chức 24Chương II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 25I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ.251. Quá trình hình thành và phát triển 252. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 262.1. Chức năng 262.2. Nhiệm vụ 273. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008-2010 272. Phân tích môi trường kinh doanh 292.1. Môi trường vĩ mô 292.2. Môi trường ngành 313. Nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của Công ty 333.1. Nguồn nhân lực của Công ty 333.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 35II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 371. Tiền lương, tiền công 371.1. Trình tự xây dựng hệ thống trả lương trong Công ty 371.2. Quy chế trả lương, trả công và tình hình thực hiện 392. Khuyến khích tài chính 492.1. Các quy định chung về khuyến khích tài chính 492.2. Cách phân phối tiền thưởng 523. Chương trình phúc lợi 553.1. Phúc lợi bắt buộc 553.2. Phúc lợi tự nguyện 55III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 57Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 59I. MỤC TIÊU VÀ NHỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 591. Định hướng chung 592. phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 593. Giải pháp thực hiện 603.1. Về sản xuất nông nghiệp 603.2. Công tác chế biến và môi trường 603.3. Về tiêu thụ và quản lý chất lượng 613.4. Công tác xây dựng cơ bản và quản lý đầu tư 613.5. Về phát triển nguồn nhân lực 613.6. Hoạt động đoàn thể 62II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 62III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 631. Xây dựng các hệ số trả lương chính xác thông qua công tác phân tích công viêc 632. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 652.1. Xem xét hoặc xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công việc 652.2. Đo lường sự thực hiện công việc 652.3. Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá 663. Xây dựng các mức lương năng suất khuyến khích cho người lao động 664. Bổ sung hình thức tiền lương có thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch 675. Quản trị đồng bộ hệ thống thù lao lao động 685.1. Đánh giá hiệu quả của công tác thù lao 685.2. Xây dựng hệ thống thông tin về thù lao rõ ràng và cho phép người lao động nắm được thường xuyên 695.3. Phối hợp đồng bộ từ lãnh đạo Công ty đến các phòng ban và giữa phòng tổ chức lao động-tiền lương với các đơn vị chức năng 70KẾT LUẬN 72TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÙ LAO LAO ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ THÙ LAO LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THÙ LAO LAO ĐỘNG 3

1. Kết cấu của thù lao lao động 4

1.1. Tiền lương, tiền công 4

1.2. Phụ cấp 4

1.3. Khuyến khích tài chính 5

1.4. Phúc lợi 5

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động 6

2.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 7

2.2. Các yếu tố thuộc về công việc 7

2.3. Các yếu tố thuộc môi trường Doanh nghiệp 8

2.4. Yếu tố thuộc về bản thân người lao động 9

II. QUẢN TRỊ THÙ LAO LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 10

1. Quản trị tiền công, tiền lương 10

1.1. Các chế độ tiền lương 10

1.2. Xác định mức lương 11

1.3. Các hình thức trả lương, trả công 13

2. Quản trị các chương trình khuyến khích tài chính 17

2.1. Các loại khuyến khích tài chính 17

2.2. Thách thức và điều kiện thắng lợi cho một chương trình khuyến khích tài chính 20

3. Quản trị các chương trình phúc lợi 21

3.1. Mục tiêu của chương trình phúc lợi 21

3.2. Nguyên tắc xây dựng chương trình phúc lợi 21

3.3. Các bước xây dựng chương trình phúc lợi 21

3.4. Quản lý chương trình phúc lợi 22

4. Sự cần thiết của quản trị thù lao lao động 23

4.1. Thù lao và chọn nghề, chọn việc 23

4.2. Công bằng về thù lao và sự hài lòng về công việc 23

4.3. Thù lao và kết quả thực hiện công việc 23

4.4. Thù lao lao động và sử dụng ngày công, giờ công 23

4.5. Thù lao lao động và thuyên chuyển lao động 24

4.6. Thù lao lao động và hiệu quả hoạt động của tổ chức 24

Chương II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 25

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ.25

1. Quá trình hình thành và phát triển 25

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 26

2.1. Chức năng 26

2.2. Nhiệm vụ 27

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008-2010 27

2. Phân tích môi trường kinh doanh 29

2.1. Môi trường vĩ mô 29

2.2. Môi trường ngành 31

3. Nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của Công ty 33

3.1. Nguồn nhân lực của Công ty 33

3.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 35

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 37

1. Tiền lương, tiền công 37

1.1. Trình tự xây dựng hệ thống trả lương trong Công ty 37

1.2. Quy chế trả lương, trả công và tình hình thực hiện 39

2. Khuyến khích tài chính 49

2.1. Các quy định chung về khuyến khích tài chính 49

2.2. Cách phân phối tiền thưởng 52

3. Chương trình phúc lợi 55

3.1. Phúc lợi bắt buộc 55

3.2. Phúc lợi tự nguyện 55

III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 57

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 59

I. MỤC TIÊU VÀ NHỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 59

1. Định hướng chung 59

2. phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 59

3. Giải pháp thực hiện 60

3.1. Về sản xuất nông nghiệp 60

3.2. Công tác chế biến và môi trường 60

3.3. Về tiêu thụ và quản lý chất lượng 61

3.4. Công tác xây dựng cơ bản và quản lý đầu tư 61

3.5. Về phát triển nguồn nhân lực 61

3.6. Hoạt động đoàn thể 62

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 62

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ 63

1. Xây dựng các hệ số trả lương chính xác thông qua công tác phân tích công viêc 63

2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 65

2.1. Xem xét hoặc xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công việc 65

2.2. Đo lường sự thực hiện công việc 65

2.3. Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá 66

3. Xây dựng các mức lương năng suất khuyến khích cho người lao động 66

4. Bổ sung hình thức tiền lương có thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch 67

5. Quản trị đồng bộ hệ thống thù lao lao động 68

5.1. Đánh giá hiệu quả của công tác thù lao 68

5.2. Xây dựng hệ thống thông tin về thù lao rõ ràng và cho phép người lao động nắm được thường xuyên 69

5.3. Phối hợp đồng bộ từ lãnh đạo Công ty đến các phòng ban và giữa phòng tổ chức lao động-tiền lương với các đơn vị chức năng 70

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY