Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống công cụ đãi ngộ cho người lao động tại các bộ phận chức năng của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

MỤC LỤC 2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 6

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ 7

LỜI MỞ ĐẦU 8

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÈ HỆ THỐNG CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 12

I. Người lao động tại doanh nghiệp 12

1. Khái niệm 12

2. Phân loại nhân sự của doanh nghiệp 13

II. Hệ thống công cụ đãi ngộ cho người lao động tại doanh nghiệp 13

1. Mục tiêu của đãi ngộ nhân sự 13

2. Hệ thống công cụ 15

2.1 Mô hình được sử dụng để xác định hệ thống công cụ đãi ngộ 15

2.2 Các công cụ đãi ngộ 17

2.2.1 Các công cụ tài chính 17

2.2.2 Các công cụ tâm lý – giáo dục 20

2.2.3 Công cụ hành chính tổ chức 22

3. Những yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng hệ thống công cụ đãi ngộ cho người lao động 23

3.1 Môi trường bên ngoài doanh nghiệp 23

3.2 Môi trường của doanh nghiệp 25

3.3 Bản thân công việc 27

3.4 Bản thân người lao động 28

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 30

I. Tổng quan về Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 30

1. Quá trình hình thành và phát triển 30

2. Hoạt động của Công ty 31

2.1 Mục tiêu 31

2.2 Chức năng 31

2.3 Nhiệm vụ 32

2.4 Ngành nghề kinh doanh 32

2.5. Sản phẩm chính 33

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 33

3.1. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 34

3.2 Các phòng ban 35

3.3 Các xí nghiệp 36

4. Tình hình hoạt động của công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 37

II. Thực trạng người lao động tại các bộ phận chức năng của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 38

1. Lực lượng lao động tại các bộ phận chức năng 38

2. Động lực người lao động tại các bộ phận chức năng 41

III. Các công cụ đãi ngộ tại các bộ phận chức năng của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 42

1. Thực trạng các công cụ đãi ngộ tại các bộ phận chức năng của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 42

1.1Các công cụ tài chính 42

1.1.1Công cụ tài chính trực tiếp 42

1.1.2Công cụ tài chính gián tiếp 48

1.2 Công cụ tâm lý - giáo dục 49

1.2.1 Công cụ tâm lý 49

1.2.2Công cụ giáo dục 50

1.3 Công cụ tổ chức hành chính 51

2. Đánh giá các công cụ đãi ngộ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 51

2.1 Ưu điểm 51

2.2 Hạn chế 52

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 54

I. Phương hướng hoàn thiện các công cụ đãi ngộ cho người lao động tại các bộ phận chức năng của công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 54

II. Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện 54

1. Đối với công cụ tài chính 54

1.1 Thiết lập một hệ thống trả lương phù hợp 54

1.2 Hệ thống trao thưởng và khiển trách 55

2. Đối với công cụ tâm lý – giáo dục 57

2.1 Xây dựng bầu không khí tâm lý và văn hóa doanh nghiệp lành mạnh 57

2.2 Nâng cao vị thế, vai trò của ngừơi lao động bằng các hoạt động kích thích tâm lý cuộc sống và tâm lý nghề nghiệp 57

2.3 Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng 58

3. Đối với công cụ tổ chức hành chính 59

3.1 Sử dụng và bố trí nhân lực phù hợp với khả năng và sở trường 59

3.2 Làm tốt hơn nữa công tác đánh giá thực hiện công việc 60

KẾT LUẬN 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

PHỤ LỤC 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY