Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại khách sạn Guoman Hà Nội

Mục lụcChương I: Lý luận chung về hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp1.1. Lý luận chung về tài sản cố định trong doanh nghiệp 61.1.1 Đặc điểm tài sản cố định 6 1.1.1.1.Đặc điểm , vai trò, vị trí TSCĐ trong quá trình sản xuất 6 1.1.1.2. Yêu cầu quản lý tài sản cố định 7 1.1.1.3. Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định 71.1.2 Phân loại tài sản cố định 81.1.2.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 81.1.2.2 Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành 101.1.2.3 Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng 10 1.1.3. Đánh giá tài sản cố định 10 1.1.3.1 Các tiêu thức đánh giá TSCĐ 11 1.1.3.2 Xác định nguyên giá TSCĐ 111.2 Kế toán chi tiết TSCĐ 14 1.2.1 Các chứng từ sử dụng kế toán TSCĐ 14 1.2.2 Sổ kế toán chi tiết TSCĐ 151.3 Kế toán tổng hợp TSCĐ 15 1.3.1 Tài khoản sử dụng 15 1.3.2 Trình tự hạch toán tăng giảm TSCĐ 171.4 Kế toán khấu hao TSCĐ 25 1.4.1. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 26 1.4.2 Tài khoản sử dụng 28 1.4.3 Phương pháp hạch toán 301.5 Kế toán sửa chữa TSCĐ 3 1 1.5.1 Kế toán sửa chữa thường xuyên 3 1 1.5.2 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 3 31.6. Hình thức kế toán sử dụng 3 3Chương II: Thực trạng hạch toán tài sản cố định tại khách sạn2.1. Lịch sử hình thành của Khách sạn Guoman Hà nội 3 7 2.1.1. Khái quát chung 3 7 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Khách sạn 3 7 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Khách sạn 3 8 2.1.1.3. Tình hình tài chính kinh doanh của Khách sạn 3 8 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản kinh doanh của Khách sạn 42 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Khách sạn 42 2.1.2.2 Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Khách sạn 42 2.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của KS 44 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Khách sạn 45 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Khách sạn 45 2.1.3.2 Tổ chức bộ sổ kế toán của Khách sạn 472.2 Thực trạng hạch toán TSCĐ tại Khách sạn 49 2.2.1. Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Khách sạn 49 2.2.2. Đánh giá TSCĐ tại Khách sạn 51 2.2.3.Các chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ 52 2.2.3.1. Thủ tục và chứng từ sử dụng 51 2.2.3.2. Quy trình luân chuyển chứng từ 52 2.2.4. Kế toán chi tiết TSCĐ tại Khách sạn 52 2.2.5 Kế toán tổng hợp TSCĐ tại Khách sạn 53 2.2.5.1 Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ tại Khách sạn 53 2.2.5.2 Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ tại Khách sạn 60 2.2.6 Kế toán khấu hao TSCĐ tại Khách sạn 62 2.2.7 Kế toán sửa chữa TSCĐ tại Khách sạn 63Chương III. Một số kiến nghị hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại KS Guoman3.1: Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Khách sạn 663.2: Nhận xét chung về hạch toán TSCĐ tại Khách sạn Guoman 66 3.2.1 Nhận xét về công tác quản lý TSCĐ tại Khách sạn 67 3.2.2 Nhận xét công tác hạch toán TSCĐ tại Khách sạn 673.3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại KS Guoman 67Kết luận

Mục lục

Chương I: Lý luận chung về hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

1.1. Lý luận chung về tài sản cố định trong doanh nghiệp 6

1.1.1 Đặc điểm tài sản cố định 6

1.1.1.1.Đặc điểm , vai trò, vị trí TSCĐ trong quá trình sản xuất 6

1.1.1.2. Yêu cầu quản lý tài sản cố định 7

1.1.1.3. Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định 7

1.1.2 Phân loại tài sản cố định 8

1.1.2.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 8

1.1.2.2 Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành 10

1.1.2.3 Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng 10

1.1.3. Đánh giá tài sản cố định 10

1.1.3.1 Các tiêu thức đánh giá TSCĐ 11

1.1.3.2 Xác định nguyên giá TSCĐ 11

1.2 Kế toán chi tiết TSCĐ 14

1.2.1 Các chứng từ sử dụng kế toán TSCĐ 14

1.2.2 Sổ kế toán chi tiết TSCĐ 15

1.3 Kế toán tổng hợp TSCĐ 15

1.3.1 Tài khoản sử dụng 15

1.3.2 Trình tự hạch toán tăng giảm TSCĐ 17

1.4 Kế toán khấu hao TSCĐ 25

1.4.1. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 26

1.4.2 Tài khoản sử dụng 28

1.4.3 Phương pháp hạch toán 30

1.5 Kế toán sửa chữa TSCĐ 3 1

1.5.1 Kế toán sửa chữa thường xuyên 3 1

1.5.2 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 3 3

1.6. Hình thức kế toán sử dụng 3 3

Chương II: Thực trạng hạch toán tài sản cố định tại khách sạn

2.1. Lịch sử hình thành của Khách sạn Guoman Hà nội 3 7

2.1.1. Khái quát chung 3 7

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Khách sạn 3 7

2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Khách sạn 3 8

2.1.1.3. Tình hình tài chính kinh doanh của Khách sạn 3 8

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản kinh doanh của Khách sạn 42

2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Khách sạn 42

2.1.2.2 Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Khách sạn 42

2.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của KS 44

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Khách sạn 45

2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Khách sạn 45

2.1.3.2 Tổ chức bộ sổ kế toán của Khách sạn 47

2.2 Thực trạng hạch toán TSCĐ tại Khách sạn 49

2.2.1. Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Khách sạn 49

2.2.2. Đánh giá TSCĐ tại Khách sạn 51

2.2.3.Các chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ 52

2.2.3.1. Thủ tục và chứng từ sử dụng 51

2.2.3.2. Quy trình luân chuyển chứng từ 52

2.2.4. Kế toán chi tiết TSCĐ tại Khách sạn 52

2.2.5 Kế toán tổng hợp TSCĐ tại Khách sạn 53

2.2.5.1 Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ tại Khách sạn 53

2.2.5.2 Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ tại Khách sạn 60

2.2.6 Kế toán khấu hao TSCĐ tại Khách sạn 62

2.2.7 Kế toán sửa chữa TSCĐ tại Khách sạn 63

Chương III. Một số kiến nghị hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại KS Guoman

3.1: Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Khách sạn 66

3.2: Nhận xét chung về hạch toán TSCĐ tại Khách sạn Guoman 66

3.2.1 Nhận xét về công tác quản lý TSCĐ tại Khách sạn 67

3.2.2 Nhận xét công tác hạch toán TSCĐ tại Khách sạn 67

3.3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại KS Guoman 67

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY