Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại tổng công ty giầy Việt Nam

MỤC LỤCTrangDanh mục các chữ viết tắtDanh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ LỜI MỞ ĐẦU .1CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM .3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam .3 1.2. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Tổng công ty Giấy Việt Nam 5 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Tổng công ty Giấy Việt Nam 7 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .7 1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất .12 1.4. Hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong những năm gần đây .14 1.5. Tổ chức công tác kế toán của Tổng công ty Giấy Việt Nam .15 1.5.1. Lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .15 1.5.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .19CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM .24 2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam 24 2.2. Đặc điểm quản lý nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .25 2.2.1. Quá trình thu mua .25 2.2.2. Quá trình dự trữ 26 2.2.3. Quá trình sử dụng .26 2.3. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .27 2.3.1. Phân loại nguyên vật liệu .27 2.3.2. Tính giá nguyên vật liệu .28 2.4. Thủ tục luân chuyển chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .30 2.4.1. Quá trình nhập kho .30 2.4.2. Quá trình xuất kho 35 2.5. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .37 2.6. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .44 2.6.1. Tài khoản sử dụng 44 2.6.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu .45 2.6.2.1. Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 45 2.6.2.2. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu .53CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM .63 3.1. Đánh giá thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .63 3.1.1. Ưu điểm 63 3.1.2. Nhược điểm .65 3.2. Phương hướng phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam thời gian tới.66 3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện và yêu cầu hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .67 3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam 68KẾT LUẬN . .70Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY GIẤY

VIỆT NAM .3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam .3

1.2. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Tổng công ty Giấy Việt Nam 5

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Tổng công ty Giấy

Việt Nam 7

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .7

1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất .12

1.4. Hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong những năm

gần đây .14

1.5. Tổ chức công tác kế toán của Tổng công ty Giấy Việt Nam .15

1.5.1. Lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .15

1.5.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM .24

2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam 24

2.2. Đặc điểm quản lý nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .25

2.2.1. Quá trình thu mua .25

2.2.2. Quá trình dự trữ 26

2.2.3. Quá trình sử dụng .26

2.3. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .27

2.3.1. Phân loại nguyên vật liệu .27

2.3.2. Tính giá nguyên vật liệu .28

2.4. Thủ tục luân chuyển chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .30

2.4.1. Quá trình nhập kho .30

2.4.2. Quá trình xuất kho 35

2.5. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .37

2.6. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .44

2.6.1. Tài khoản sử dụng 44

2.6.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu .45

2.6.2.1. Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 45

2.6.2.2. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu .53

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM .63

3.1. Đánh giá thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .63

3.1.1. Ưu điểm 63

3.1.2. Nhược điểm .65

3.2. Phương hướng phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam thời gian tới.66

3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện và yêu cầu hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .67

3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam 68

KẾT LUẬN . .70

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY