Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp dược phẩm Trung Ương II

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 31. Tình hình chung của xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 31.1. Lịch sử hình thành và phát triển 31.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý XNDPTƯII 41.3. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán xí nghiệp 101.4. Thị trường, thị phần kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 142. Thực trạng tổ chức kế toán vật liệu tại XNDPTƯII 192.1. Đặc điểm vật liệu và tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp vật liệu 192.2. Phân loại - đánh giá vật liệu 202.3. Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu 242.4. Tổ chức kế toán tổng hợp nhập vật liệu 372.5. Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 46CHƯƠNG 2: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 491. Những nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 492. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 512.1. Về công tác quản lý vật liệu 512.2. Hoàn thiện kế toán chi tiết vật liệu 522.3. Hoàn thiện việc ghi sổ chi tiết thanh toán với người bán. 542.4. Về tổ chức kế toán khoản tạm ứng để mua vật liệu 552.5. Về việc lập bảng phân bổ nguyên vật liệu 562.6. Một số ý kiến khác 56KẾT LUẬN 58

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 3

1. Tình hình chung của xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý XNDPTƯII 4

1.3. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán xí nghiệp 10

1.4. Thị trường, thị phần kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 14

2. Thực trạng tổ chức kế toán vật liệu tại XNDPTƯII 19

2.1. Đặc điểm vật liệu và tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp vật liệu 19

2.2. Phân loại - đánh giá vật liệu 20

2.3. Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu 24

2.4. Tổ chức kế toán tổng hợp nhập vật liệu 37

2.5. Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 46

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 49

1. Những nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 49

2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 51

2.1. Về công tác quản lý vật liệu 51

2.2. Hoàn thiện kế toán chi tiết vật liệu 52

2.3. Hoàn thiện việc ghi sổ chi tiết thanh toán với người bán. 54

2.4. Về tổ chức kế toán khoản tạm ứng để mua vật liệu 55

2.5. Về việc lập bảng phân bổ nguyên vật liệu 56

2.6. Một số ý kiến khác 56

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY