Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần Sông Đà 9

MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 21. Tổng quan về Công ty Cổ phần Sông Đà 9 21.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 21.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 21.1.2. Lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu và phạm vi hoạt động của Công ty 31.1.3. Những thành tựu đạt được trong quá trình kinh doanh 51.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần Sông Đà 9. 81.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Sông Đà 9 122. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 142.1. Tổ chức bộ máy kế toán 142.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 182.2.1. Chính sách, nguyên tắc kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 182.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ và tài khoản của Công ty: 192.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty cổ phần Sông Đà 9 212.2.4. Vận dụng hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9: 23 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9. 241. Đặc điểm, phân loại và tính giá TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 241.1. Đặc điểm tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 241.2. Phân loại TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 251.2.1.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 251.2.2. Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng 261.2.3.Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành. 271.3. Tính giá TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 282. Hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về biến động Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 282.1. Hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 282.1.1.Thủ tục, chứng từ kế toán sử dụng trong hạch toán TSCĐ 282.1.2. Trình tự hạch toán TSCĐ 292.2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 502.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng 502.2.2. Quy trình ghi sổ các nghiệp vụ kế toán tăng, giảm tài sản cố định 513. Hạch toán khấu hao Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 553.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ đang áp dụng tại Công ty 553.2. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ tại Công ty tại Công ty Sông Đà 9 554. Hạch toán sửa chữa Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 604.1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 604.2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch 615. Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty CP Sông Đà 9 63PHẦN III : MỘT VÀI Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 671. Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng và tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 671.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. 671.1.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý TSCĐ tại Công ty. 671.1.2. Ưu điểm trong hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. 681.2. Những nhược điểm trong hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 702. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 722.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 722.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 722.2.1. Đối với công tác hạch toán kế toán TSCĐ 732.2.2. Đối với việc tổ chức quản lý TSCĐ cà công tác đầu tư TSCĐ 762.2.3. Đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 78KẾT LUẬN 80DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 2

1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Sông Đà 9 2

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 2

1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 2

1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu và phạm vi hoạt động của Công ty 3

1.1.3. Những thành tựu đạt được trong quá trình kinh doanh 5

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần Sông Đà 9. 8

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Sông Đà 9 12

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 14

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 14

2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 18

2.2.1. Chính sách, nguyên tắc kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 18

2.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ và tài khoản của Công ty: 19

2.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty cổ phần Sông Đà 9 21

2.2.4. Vận dụng hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9: 23

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9. 24

1. Đặc điểm, phân loại và tính giá TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 24

1.1. Đặc điểm tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 24

1.2. Phân loại TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 25

1.2.1.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 25

1.2.2. Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng 26

1.2.3.Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành. 27

1.3. Tính giá TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 28

2. Hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về biến động Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 28

2.1. Hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 28

2.1.1.Thủ tục, chứng từ kế toán sử dụng trong hạch toán TSCĐ 28

2.1.2. Trình tự hạch toán TSCĐ 29

2.2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 50

2.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng 50

2.2.2. Quy trình ghi sổ các nghiệp vụ kế toán tăng, giảm tài sản cố định 51

3. Hạch toán khấu hao Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 55

3.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ đang áp dụng tại Công ty 55

3.2. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ tại Công ty tại Công ty Sông Đà 9 55

4. Hạch toán sửa chữa Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 60

4.1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 60

4.2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch 61

5. Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty CP Sông Đà 9 63

PHẦN III : MỘT VÀI Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 67

1. Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng và tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 67

1.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. 67

1.1.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý TSCĐ tại Công ty. 67

1.1.2. Ưu điểm trong hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. 68

1.2. Những nhược điểm trong hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 70

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 72

2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 72

2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 72

2.2.1. Đối với công tác hạch toán kế toán TSCĐ 73

2.2.2. Đối với việc tổ chức quản lý TSCĐ cà công tác đầu tư TSCĐ 76

2.2.3. Đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 78

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY