Chuyên đề Hoàn thiện đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành tài chính

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1

1.1 Lý do chọn đề tài 2

1.2 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3

1.4 Khung lý thuyết 3

1.5 Phương pháp nghiên cứu 4

1.6 Các hạn chế của nghiên cứu 5

1.7 Sơ lược tóm tắt các chương 5

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC 7

2.1 Công chức 7

2.1.1 Khái niệm công chức 7

2.1.2 Các loại công chức 8

2.1.3 Yêu cầu đối với công chức 9

2.2 Đào tạo bồi dưỡng công chức 11

2.2.1 Khái niệm công chức hành chính 11

2.2.2 Quy trình đào tạo bồi dưỡng công chức 11

2.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 12

2.2.2.2 Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 14

2.2.2.3 Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 16

2.2.2.4 Giám sát, điều chỉnh 17

2.2.3 Đánh giá đào tạo bồi duỡng công chức hành chính 17

2.2.3.1 Đánh giá việc lập kế hoạch 17

2.2.3.2 Đánh giá các phương pháp áp dụng 18

2.2.3.3 Đánh giá quá trình 18

2.2.3.4 Đánh giá sau đào tạo 18

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19

3.1. Lựa chọn nguồn dữ liệu 19

3.1.1. Dữ liệu thứ cấp 19

3.1.2. Dữ liệu sơ cấp 19

3.2. Thu thập dữ liệu 19

3.3. Phân tích dữ liệu 20

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH 21

4.1 Đội ngũ công chức ngành tài chính 21

4.1.1 Tổng quan về đội ngũ công chức ngành tài chính 21

4.1.1.1 Theo từng đơn vị 21

4.1.1.2 Theo đối tượng 22

4.1.2 Thực trạng công chức hành chính theo trình độ 22

4.1.2.1 Theo ngạch công chức 22

4.1.2.2 Chuyên môn nghiệp vụ theo văn bằng 23

4.1.2.3 Lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước 24

4.1.2.4 Trình độ tin học 25

4.1.2.5 Trình độ ngoại ngữ 25

4.1.3 Thực trạng công chức hành chính theo độ tuổi 26

4.1.4 Thực trạng công chức hành chính theo giới tính 26

4.1.5 Đánh gía về công chức hành chính 27

4.1.5.1 Ưu điểm 27

4.1.5.2 Nhược điểm 27

4.2 Đào tạo bồi dưỡng công chức hành chính ngành tài chính 2006-2010 28

4.2.1 Thực trạng đào tạo bồi dưỡng công chức hành chính ngành tài chính 28

4.2.1.1 Kết quả đào tạo bồi dưỡng trong nước 28

4.2.1.2 Kết quả đào tạo bồi dưỡng ngoài nước 31

4.2.2 Đánh gía về sự thực hiện đào tạo đội ngũ công chức ngành tài chính 32

4.2.2.1 Đánh giá về công tác xác định nhu cầu đào tạo 34

4.2.2.2 Đánh giá về công tác lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 35

4.2.2.3 Đánh giá về công tác tổ chức thực thi kế hoạch đào tạo 41

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH 45

5.1 Phương hướng hoàn thiện đào tạo bồi dưỡng công chức ngành tài chính. 45

5.1.1 Xây dựng tiêu chuẩn công chức hành chính làm việc trong ngành tài chính 45

5.1.2 Xây dựng nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng 45

5.1.3 Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, bồi dưỡng và giảng viên 46

5.1.4 Hoàn thiện khung pháp lý về công tác đào tạo bồi dưỡng 46

5.2 Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện đào tạo bồi dưỡng 46

5.2.1 Kiến nghị về công tác xác định nhu cầu đào tạo 46

5.2.2 Kiến nghị về công tác lập Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng 48

5.2.2.1 Xác định được mục tiêu cụ thể, tiêu chuẩn cụ thể cần đạt được sau mỗi khoá học 48

5.2.2.4 Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho việc lựa chọn đối tượng đào tạo 48

5.2.3 Kiến nghị về công tác tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY