Chuyên đề Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần cơ khí số 5

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

DANH MỤC VIẾT TẮT 6

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP 7

1.1. KHÁI NIỆM VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 7

1.2. VAI TRÒ CỦA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 7

1.2.1. Mục đích 7

1.2.2. Mối quan hệ giữa đánh giá thực hiện công việc với các hoạt động trong quản lý nguồn nhân lực 8

1.3. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 9

1.3.1. Xác định mục tiêu, đối tượng và nội dung đánh giá thực hiện công việc 9

1.3.2. Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc 10

1.3.2.1. Tiêu chuẩn thực hiện công việc 11

1.3.2.2. Đo lường sự thực hiện công việc bằng các phương pháp ĐGTHCV phù hợp 11

1.3.2.3. Thông tin phản hồi 13

1.3.3. Tiến hành thu thập dữ liệu đánh giá 13

1.3.4. Kết luận đánh giá và tiếp xúc đánh giá 17

1.3.4.1. Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá 17

1.3.4.2 Xác định mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên 18

1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CỦA QUÁ TÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 20

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 21

2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 25

2.1.4. Cơ cấu và đặc điểm đội ngũ lao động 26

2.1.5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 26

2.1.5.2. Một số công tác khác 27

2.1.5.3. .Đánh giá chung kết quả hoạt động của Công ty trong 3 năm 2007- 2009 29

a. Thành công 29

b. Hạn chế 30

2.1.6. Định hướng của công ty trong vài năm tới 30

2.1.6.1. Mục tiêu và nhiệm vụ 30

2.1.6.2. Các chỉ tiêu phương hướng thực hiện phát triển chủ yếu 31

2.2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 31

2.2.1.Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại COMA- 5 31

2.2.1.1. Mục đích của đánh giá thực hiện công việc ở công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 31

2.2.1.2. Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc 34

2.2.1.2.1. Tiêu chuẩn thực hiện công việc 34

2.2.1.2.2. Phương pháp đánh giá 35

2.2.1.2.3. Thông tin phản hồi 40

2.2.1.3. Tiến hành thu thập dữ liệu 41

2.2.1.4. Kết luận đánh giá và tiếp xúc đánh giá 42

2.2.2. Đánh giá chung về đánh giá thực hiện công việc tại COMA-5 42

2.2.2.1. Điểm mạnh 42

2.2.2.2. Điểm yếu 43

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 45

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 45

3.2. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ SỐ 5 47

3.2.1. Hoàn thiện mục đích đánh giá 47

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống ĐGTHCV 47

3.2.2. 1. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn ĐGTHCV của Công ty 47

3.2.2.2. Phương pháp đánh giá 48

3.2.2.3. Thông tin phản hồi 50

3.2.3. Hoàn thiện phương pháp thu thập dữ liệu 51

3.2. 4. Kết luận đánh giá và tiếp xúc đánh giá 54

KẾT LUẬN .59

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. .60

Phụ lục 1.61

Phụ lục 2.62

Phụ lục 3.64

Phụ lục 4.66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY