Chuyên đề Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn ở Ngân hàng thương mại cổ phần TECHCOMBANK

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2

LỜI MỞ ĐẦU 3

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3

3. Phạm vi nghiên cứu 3

5. Mẫu khảo sát 4

6. Phương pháp nghiên cứu 4

7. Kết cấu của chuyên đề 4

PHẦN NỘI DUNG 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC 5

1. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực 5

1.1. Nguồn nhân lực 5

1.2. Quản lý nguồn nhân lực 5

1.2.1. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực 5

1.2.2. Nội dung quản lý nguồn nhân lực 6

2. Tuyển mộ nhân lực 6

2.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của tuyển mộ 6

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển mộ 8

2.3. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 9

2.3.1. Nguồn tuyển mộ bên trong tổ chức 9

2.3.2. Nguồn tuyển mộ từ bên ngoài 10

2.4. Quy trình tuyển mộ 12

2.4.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ 12

2.4.2. Tìm kiếm người xin việc 13

2.4.3. Đánh giá hiệu quả công tác tuyển mộ nhân lực 14

3. Tuyển chọn nhân lực 14

3.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của tuyển chọn 14

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển chọn 15

3.3. Các hình thức để tuyển chọn nhân viên 17

3.4. Quy trình tuyển chọn 18

3.5. Đánh giá hiệu quả công tác tuyển chọn nhân lực 23

4. Những yêu cầu cơ bản của tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực 24

4.1. Đối với tuyển mộ 24

4.2. Đối với tuyển chọn 25

CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 26

1. Thực trạng nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Techcombank 26

1.1. Quy mô lao động 26

1.2. Cơ cấu lao động 28

2. Cơ cấu tổ chức của Khối Quản trị Nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Techcombank 29

3. Quy trình tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và tình hình tuyển dụng của Ngân hàng năm 2009 30

Bảng 2.6 : Quy trình tuyển dụng tại Ngân hàng Techcombank 30

4. Phân tích quá trình tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Techcombank 35

4.1. Phân tích môi trường bên trong Ngân hàng về công tác tuyển mộ 35

4.1.1. Những điểm mạnh của Ngân hàng về công tác tuyển mộ 35

4.1.2. Những điểm yếu của Ngân hàng về công tác tuyển mộ : 36

4.2. Phân tích môi trường bên trong Ngân hàng về công tác tuyển chọn 37

4.2.1. Điểm mạnh của công tác tuyển chọn 37

4.2.2. Điểm yếu của công tác tuyển chọn 37

5. Những cơ hội và thách thức đối với công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực của Ngân hàng TMCP Techcombank 38

5.1. Những cơ hội đối với công tác tuyển mộ và tuyển chọn : 38

5.2. Những thách thức đối với công tác tuyển mộ và tuyển chọn 39

CHƯƠNG III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÔNG TÁC TUYỂN MỘ VÀ TUYÊN CHỌN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 40

1. Phương hướng phát triển công tác tuyển mộ và tuyển chọn của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong thời gian tới 40

2. Kinh nghiệm tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực ở một số doanh nghiệp trên thế giới 40

2.1. Phương pháp “ thước đo tư duy” 40

2.2. “Liệu pháp sốc” để tuyển nhân viên 41

2.3. Cách thiết kế một tờ Quảng cảo tuyển dụng 42

3. Các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 43

3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển mộ 43

3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn 47

KẾT LUẬN 51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

PHỤ LỤC 53

PHỤ LỤC 1: 53

PHIẾU PHỎNG VẤN 53

( Các ứng viên tham gia tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình ) 53

PHỤ LỤC 2 55

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU PHỎNG VẤN 55

( Các ứng viên tham gia tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình) 55

PHỤ LỤC 3: 56

PHIẾU PHỎNG VẤN 56

( Các nhân viên mới được tuyển dụng trong năm 2008 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình ) 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY