Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàng Mai

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHCT HOANG MAI 2

1.1. Tổng quan hoạt động kinh doanh tại chi nhánh NHCT Hoang Mai; 2

1.1.1. Quá trình hình thành phát triển: 2

1.1.2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Hoang Mai trong 2 năm 2007_2008 2

1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn: 2

1.1.2.2 Hoạt động tín dụng: 4

1.1.2.3. Các hoạt động kinh doanh khác 5

1.2 Thực trạng thẩm dịnh tài chính dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai. 6

1.2.1 vai trò và căn cứ của công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai; 6

1.2.2 Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn. 7

1.2.2.1 Quy trình thẩm định dự án đầu tư: 8

1.2.2.2 quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư 11

1.2.3 Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn. 13

1.2.3.1 Các phương pháp thẩm định chung: 13

1.2.3.2. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư. 16

1.2.4 Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư: 18

1.2.4.1 Nội dung thẩm định dự án đầu tư: 18

1.2.4.2 Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án. 19

1.2.5 Ví dụ về dự án vay vốn tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai :” đầu tư xây mới cải tạo hệ thống công ty len hà đông” 26

1.2.5.1 Giới thiệu tổng quan về dự án đầu tư. 26

1.2.5.2 Thẩm định khách hàng vay vốn 27

1.2.5.3 Thẩm định tài chính dự án đầu tư 34

1.3 Đánh giá tình hình thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai; 49

1.3.1 Những kết quả đã đạt được: 49

1.3.2 Hạn chế 50

1.3.3. Nguyên nhân 53

1.3.3.1 nguyên nhân khách quan. 53

1.3.3.2 nguyên nhân chủ quan. 54

CHƯƠNG II : NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TẠI NHCT HOÀNG MAI VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 56

2.1.Định hướng và mục tiêu phát triển trong thời gian tới của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 56

2.1.1 Định hướng chung cho chi nhánh NHCT hoàng Mai 56

2.1.2 Định hướng cho công tác thẩm định tài chính tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai. 57

2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính tại chi nhánh ngân hàng công thương chi nhánh hoàng Mai. 57

2.2.1 Hoàn thiện phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư. 57

2.2.2 Hoàn thiện nội dung thảm định tài chính dự án đầu tư. 58

2.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin trong thẩm định tài chính. 59

2.2.4 Nâng cao trình độ các cán bộ thẩm định 61

2.2.5 Giải pháp hỗ trợ thẩm định 61

2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại chinh nhánh NHCT Hoàng Mai. 62

2.3.1 Kiến nghị với chính phủ và các cơ quan liên quan. 62

2.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Việt Nam 63

2.3.3 Kiến nghị với NHCT Việt Nam 63

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY