Chuyên đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty TNHH một thành viên Chi nhánh Tàu Thủy Cái Lân

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 8

1.1. DỰ ÁN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 8

1.1.1. Khái niệm và phân loại các dự án đầu tư 8

1.1.1.1. Khái niệm dự án : 8

1.1.1.2. Phân loại dự án đầu tư : 9

1.1.2. Dự Án Đầu tư xây dựng : 10

1.1.2.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng : 10

1.1.2.2. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng : 12

1.2. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 12

1.2.1. Khái niệm quản lý dự án 12

1.2.2. Quy trình quản lý dự án : 13

1.2.2.1. Lập kế hoạch dự án : 18

1.2.2.2. Điều phối thực hiện : 23

1.2.2.3. Giám Sát : 24

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TẦU THỦY CÁI LÂN 27

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CN TẦU THỦY CÁI LÂN 27

2.1.1. Quá trình hình thành phát triển : 27

2.1.1.1. Giới thiệu công ty 27

2.1.1.2. Định hướng phát triển 28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động ( theo tài liệu nội bộ ) 38

2.1.3. Tình hình hoạt động của công ty TNHH một thành viên CN Tàu Thủy Cái Lân : 39

2.1.3.1 Công tác quản lý: 39

2.1.3.2. Hoạt động tài chính : 40

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CN TÀU THỦY CÁI LÂN. 40

2.2.1. Thực trạng các dự án xây dựng : 40

2.2.2 . Thực trạng quản lý dự án : 44

2.2.2.1. Tình hình hoàn thành kế hoạch dự án : 44

2.2.2.2. Điều phối thực hiện : 45

2.2.2.3. Giám sát tiến độ và chất lượng công trình : 45

2.3 Đánh giá hoạt động quản lý dự án tại công ty TNHH một thành viên CN Tàu Thủy Cái Lân 46

2.3.1. Kết quả đạt được : 46

2.3.2. Hạn chế : 52

Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH CN TÀU THỦY CÁI LÂN 55

3.1. Phương hướng hoạt động của công ty : 55

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý dự án tại công ty TNHH một thành viên CN Tàu Thủy Cái Lân : 58

3.2.1. Xây dựng cơ chế quản lý dự án vừa tạo điều kiện để tăng tiến độ vừa kiểm soát chất lượng : 58

3.2.2. Lập dự án tốt và hiệu quả cao trước khi tiến hành dự án : 59

3.2.3. Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn : 59

3.2.4. Hiện đại hóa công nghệ : 60

3.2.5.Giải pháp nguồn nhân lực 63

3.3. Một số kiến nghị : 63

KẾT LUẬN CHƯƠNG III 65

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY