Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập kế hoạch Marketing ở công ty TNHHNN một thành viên sách Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI 2

I. KHÁI NIỆM QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING THƯƠNG MẠI 2

1.Khái niệm 2

2.Tiến trình phát triển của kế hoạch marketing ở các công ty thương mại 2

3. Những cơ sở chủ yếu trong việc xây dựng kế hoạch marketing ở công ty thương mại 3

4.Lợi ích của kế hoạch Marketing 4

5.Những nội dung chính của kế hoạch marketing 4

6.Quy trình xây dựng kế hoạch Marketing trong công ty thương mại 5

II. MÔI TRƯỜNG VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH 5

1.Môi trường 5

1.1 Môi trường nhân khẩu 5

1.2.Môi trường kinh tế 5

1.3. Môi trường chính trị – pháp luật 6

1.4. Môi trường công nghệ 7

1.5 .Môi trường cạnh tranh 7

2. Đặc điểm thị trường kinh doanh của công ty (thị trường các doanh nghiệp) 7

2.1.Khái niệm thị trường các doanh nghiệp 7

2.2.Đặc điểm thị trường các doanh nghiệp 8

2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua 9

3. Dự báo môi trường và thị trường tương lai của công ty 9

3.1.Ước tính nhu cầu hiện tại 10

3.2 Ước tính nhu cầu tương lai 10

III. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY KINH DOANH 11

1. Mục tiêu của công ty 11

1.1.Mục tiêu tài chính 11

1.2.Mục tiêu marketing 11

IV.CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY KINH DOANH 12

1.Định nghĩa chiến lược marketing 12

2.Các vấn đề chủ yếu cần phải xác lập trong chiến lược marketing 12

2.1.Phân đoạn thị trường 12

2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 12

2.3.Định vị sản phẩm trên thị trường trọng điểm 13

2.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp: (Marketing-mix) 14

2.4.1.Khái niệm Marketing-mix 14

2.4.2.Chiến lược Marketing-mix ở công ty thương mại và những yếu tố ảnh hưởng 14

2.4.3.Các công cụ Marketing –mix 14

V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, NGÂN SÁCH VÀ KIỂM TRA MARKETING CỦA CÔNG TY 15

1.Chương trình hành động 15

2. Ngân sách 15

3. Kiểm soát 15

VI.YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI 16

1.Những yêu cầu về kế hoạch Marketing ở công ty thương mại 16

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN SÁCH HÀ NỘI 17

I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 17

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nhà nước 17

2. Đăc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 19

2.1 Đặc điểm về nghành kinh doanh 19

2.2 Đặc điểm về hàng hóa xuất bản phẩm 20

2.3 Đặc điểm và lao động của công ty 21

2.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 22

II. TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH VÀ HIỆN THỰC KẾ HOẠCH MARKETING CỦA CÔNG TY SÁCH HÀ NỘI 23

1. Trình độ phát triển kế hoạch Marketing của công ty sách Hà Nội 24

2. Tình hình xây dựng kế hoạch marketing hiện tại của công ty sách Hà Nội 25

III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY SÁCH HÀ NỘI 25

1. Phân tích tình thế 25

1.1. Bối cảnh của công ty 25

1.2 Các dự báo 26

1.3 Các cơ hội và nguy cơ của công ty sách Hà Nội 27

2. Mục tiêu của công ty năm 2010 29

3. Chiến lược của công ty năm 2010 30

3.1. Sản phẩm 30

3.2.Giá bán sản phẩm 30

3.3.Trung gian 31

3.4. Chương trình xúc tiến quảng cáo 31

4. Bán hàng trực tiếp 32

5. Quan hệ công chúng 32

4. Chương trình thực hiện chiến lược marketing của sách Hà Nội 33

5. Ngân sách marketing của công ty TNHH một thành viên sách Hà Nội 33

6. Các hoạt động kiểm soát tiến trình thực thi kế hoạch marketing của công ty sách Hà Nội 34

7. Quy trình tổng quan hoạt động xây dựng kế hoạch marketing của công ty sách Hà Nội 34

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI CỦA SÁCH HÀ NỘI 34

1. Những thuận lợi mà công ty có : 34

2. Những khó khăn còn tồn tại của sách Hà Nội 35

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN SÁCH HÀ NỘI 36

I. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH MARKETING CỦA CÔNG TY TNHHNN MỘT THANH VIÊN SÁCH HÀ NỘI 36

1. Các giải pháp dự báo môi trường và thị trường của công ty sách Hà Nội 36

1.1 Môi trường kinh tế 36

1.2 Môi trường chính trị – pháp luật 37

1.3 Dự báo về thị trường sách 37

2. Giải pháp xây dựng kế hoạch marketing tại công ty sách Hà Nội 38

2.1.Xác định mục tiêu marrketing của công ty sách Hà Nội 38

2.2.Xây dựng kế hoạch Marketing tại công ty sách Hà Nội 38

2.2.1.Các chỉ tiêu phấn đấu 38

2.2.2.Các nhiệm vụ cụ thể của công ty 38

2.3. Định hướng giai đoạn xây dựng kế hoạch marketing ở sách Hà Nội 39

2.4. Xây dựng quá trình hình thành và quyết định mặt hàng kinh doanh sách và văn hoá phẩm của công ty sách Hà Nội 41

2.5 Xây dựng và quyết định giá đối với mặt hàng kinh doanh của Công ty sách Hà Nội 42

2.6. Xây dựng quyết định phân phối của công ty sách Hà Nội 43

2.7. Xây dựng trương trình xúc tiến quảng cáo 46

3. Đào tạo bồi dưỡng cán đội ngũ cán bộ công nhân viên 48

3.1. Đào tạo dài hạn 48

3.2 Đào tạo bồi dưỡng tại chỗ 48

4. Tổ chức bộ máy Marketting 48

5. Kiểm tra 48

II. Kiến nghị 49

1. Trong công ty cần có những giải pháp sau 49

2. Đối với thủ đô Hà Nội 49

KẾT LUẬN 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY