Chuyên đề Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

1.Vai trò của kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính 3

1.1.Phân loại tiền: 3

1.2.Vai trò của kiểm toán tiền trong Báo cáo tài chính: 3

2. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính 6

2.1.Mục tiêu: 6

2.2. Căn cứ kiểm toán vốn bằng tiền 8

3. Kiểm toán vốn bằng tiền. 8

3.1. Thực hiện kiểm tra kiểm soát đối với tiền. 8

3.2. Kiểm tra chi tiết các loại tiền. 11

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 14

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 14

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14

2.Đặc điểm tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty 16

2.1.Chức năng nhiệm vụ của công ty 16

2.2.Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh 17

2.3.Khách hàng của CPA VIETNAM 17

2.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 18

2.5. Tổ chức công tác kế toán: 21

2.6.Đội ngũ nhân viên của công ty: 21

4. Kiểm soát chất lượng một cuộc kiểm toán 22

II.THỰC TẾ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN: 22

1.Khảo sát và chấp nhận khách hàng: 23

2. Lập kế hoạch kiểm toán 25

2.1. Tìm hiểu về khách hàng. 25

2.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. 27

2.3. Kế hoạch kiểm toán chi tiết đối với khoản mục tiền. 29

2.4.Tổng hợp kế hoạch kiểm toán. 32

3.Chứng kiến kiểm kê (nếu có) 32

4.Thực hiện kiểm toán tại khách hàng 34

4.1. Kiểm tra hệ thống KSNB. 34

4.2.Thực hiện các thủ tục phân tích. 36

4.3. Kiểm tra chi tiết. 36

3.5.Tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán 46

PHẦN III.: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CPA VIETNAM. 47

1. Ưu điểm: 47

2. Tồn tại: 49

3. Kiến nghị: 50

KẾT LUẬN 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY