Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp vận tải đường sắt Thái Nguyên

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Phần I - Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3 1.1. Ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo lương với vấn đề hạch toán 3 1.1.1. ý nghĩa của tiền lương với vấn đề hạch toán 3 1.1.2. Các chế độ về tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH,BHYT, tiền ăn giữa ca của Nhà nước quy định 5 1.1.3. Khái niệm quỹ tiền lương, nội dung quỹ tiền lương và phân loại quỹ tiền lương 14 1.2. Kế toán tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT 16 1.2.1. Hạch toán số lao động, thời gian lao động, kết quả lao động 16 1.2.2. Tính lương và trợ cấp BHXH 17 1.2.3. Phân bổ tiền lương vào giá thành sản phẩm 18 1.2.4. Các tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 20 Phần II. Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Vận tải Đường sắt Thái Nguyên 26 2.1. Khái quát chung về Xí nghiệp Vận tải Đường sắt 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 26 2.1.1.1. Đặc điểm về TSCĐ, Vốn lưu động 26 2.1.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong những năm gần đây 27 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp 28 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Xí nghiệp 29 2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kế toán 33 2.2.1. Sơ lược tổ chức kế toán 34 2.2.2. Hình thức kế toán của Xí nghiệp 35 2.2.3. Tình hình sử dụng máy tính 37 2.3. Đặc điểm kế toán một số phần hành 37 2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền 37 2.3.2. Kế toán tài sản cố định 38 2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 38 2.3.4. Kế toán tiêu thụ 40 2.4. Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 40 2.4.1.Hình thức tiền lương áp dụng tại Xí nghiệp 41 2.4.2. Quỹ tiền lương và quản lý tiền lương tại Xí nghiệp 42 2.4.3. Trình tự tính lương, BHXH,tổng hợp sô liệu 46 a. Trình tự tính lương cho bộ phận quản lý 46 b. Trình tự tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất 53 c. Trình tự tính BHXH, BHYT, KPCĐ 66 2.4.4. Kế toán tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 68 Phần III - Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương tại Xí nghiệp VTĐS 72 3.1. Sự cần thiết của kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương.3.1.1.Ưu điểm.3.1.2.Nhược điểm 72 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương tại Xí nghiệp VTĐS Thái Nguyên 3.2.1.Quản lý lao động.3.2.2.Trả bảo hiểm xã hội.3.2.3.Trích lương nghỉ phép. 75 Kết luận 80

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I - Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3

1.1. Ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo lương với vấn đề hạch toán 3

1.1.1. ý nghĩa của tiền lương với vấn đề hạch toán 3

1.1.2. Các chế độ về tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH,BHYT, tiền ăn giữa ca của Nhà nước quy định 5

1.1.3. Khái niệm quỹ tiền lương, nội dung quỹ tiền lương và phân loại quỹ tiền lương 14

1.2. Kế toán tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT 16

1.2.1. Hạch toán số lao động, thời gian lao động, kết quả lao động 16

1.2.2. Tính lương và trợ cấp BHXH 17

1.2.3. Phân bổ tiền lương vào giá thành sản phẩm 18

1.2.4. Các tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 20

Phần II. Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản

trích theo lương tại Xí nghiệp Vận tải Đường sắt Thái Nguyên 26

2.1. Khái quát chung về Xí nghiệp Vận tải Đường sắt 26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 26

2.1.1.1. Đặc điểm về TSCĐ, Vốn lưu động 26

2.1.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong những năm gần đây 27

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp 28

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Xí nghiệp 29

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kế toán 33

2.2.1. Sơ lược tổ chức kế toán 34

2.2.2. Hình thức kế toán của Xí nghiệp 35

2.2.3. Tình hình sử dụng máy tính 37

2.3. Đặc điểm kế toán một số phần hành 37

2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền 37

2.3.2. Kế toán tài sản cố định 38

2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 38

2.3.4. Kế toán tiêu thụ 40

2.4. Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 40

2.4.1.Hình thức tiền lương áp dụng tại Xí nghiệp 41

2.4.2. Quỹ tiền lương và quản lý tiền lương tại Xí nghiệp 42

2.4.3. Trình tự tính lương, BHXH,tổng hợp sô liệu 46

a. Trình tự tính lương cho bộ phận quản lý 46

b. Trình tự tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất 53

c. Trình tự tính BHXH, BHYT, KPCĐ 66

2.4.4. Kế toán tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 68

Phần III - Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương tại Xí nghiệp VTĐS 72

3.1. Sự cần thiết của kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương.

3.1.1.Ưu điểm.

3.1.2.Nhược điểm 72

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương tại Xí nghiệp VTĐS Thái Nguyên

3.2.1.Quản lý lao động.

3.2.2.Trả bảo hiểm xã hội.

3.2.3.Trích lương nghỉ phép. 75

Kết luận 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY