Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hoàng Trà

MỤC LỤC  LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ 3I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ 31. Tên và địa chỉ của công ty 32. Ngành nghề kinh doanh của công ty 33. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 34. Quá trình hình thành và phát triển 4II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 81. Về lãnh đạo của công ty 82. Tổ chức bộ máy 9III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 121. Nhiệm vụ 122. Tổ chức bộ máy kế toán 12IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 131. Hệ thống chứng từ kế toán 132. Tổ chức hệ thống sổ sách 14V. ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KẾ TOÁN TRÊN MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CỤ THỂ TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ. 151. Kế toán nguyên vật liệu 152. Kế toán lao động tiền lương 173. Kế toán TSCĐ 194. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 214.1. Kế toán giá thành sản phẩm 214.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 215. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối kết quả kinh doanh 225.1. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 225.2. Kế toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 24CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ 25I. ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY 251. Khái quát chung tình hình nguyên vật liệu tại Công ty 251.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 251.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu ở công ty 262. Phân loại và tính giá thành NVL 272.1. Phân loại NVL 272.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 283. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu 303.1. Phương pháp hạch toán chi tiết 344. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hoàng Trà 375. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà 605.1. Tình hình thu mua và bảo quản sử dụng nguyên vật liệu 60CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ 61I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 611. Những ưu điểm trong hạch toán nguyên vật liệu tại công ty 612. Những hạn chế trong công tác hạch toán nguyên vật liệu 62II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ. 63KẾT LUẬN 69TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ 3

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ 3

1. Tên và địa chỉ của công ty 3

2. Ngành nghề kinh doanh của công ty 3

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 3

4. Quá trình hình thành và phát triển 4

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 8

1. Về lãnh đạo của công ty 8

2. Tổ chức bộ máy 9

III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 12

1. Nhiệm vụ 12

2. Tổ chức bộ máy kế toán 12

IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 13

1. Hệ thống chứng từ kế toán 13

2. Tổ chức hệ thống sổ sách 14

V. ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KẾ TOÁN TRÊN MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CỤ THỂ TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ. 15

1. Kế toán nguyên vật liệu 15

2. Kế toán lao động tiền lương 17

3. Kế toán TSCĐ 19

4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 21

4.1. Kế toán giá thành sản phẩm 21

4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 21

5. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối kết quả kinh doanh 22

5.1. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 22

5.2. Kế toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ 25

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY 25

1. Khái quát chung tình hình nguyên vật liệu tại Công ty 25

1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 25

1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu ở công ty 26

2. Phân loại và tính giá thành NVL 27

2.1. Phân loại NVL 27

2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 28

3. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu 30

3.1. Phương pháp hạch toán chi tiết 34

4. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hoàng Trà 37

5. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà 60

5.1. Tình hình thu mua và bảo quản sử dụng nguyên vật liệu 60

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ 61

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 61

1. Những ưu điểm trong hạch toán nguyên vật liệu tại công ty 61

2. Những hạn chế trong công tác hạch toán nguyên vật liệu 62

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ. 63

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY