Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cầu 11 Thăng Long

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1Chương 1. Tổng quan về Công ty Cầu 11 Thăng Long 31.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cầu 11 Thăng Long 31.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 31.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 41.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .81.1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh .81.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Cầu 11 Thăng Long. 91.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 91.2.2. Hình thức ghi sổ kế toán . 111.2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại DN . .11Chương 2. Thực trạng công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty Cầu 11 Thăng Long . . .142.1. Kế toán chi tiết NVL, CCDC . 142.2. Phân loại và đánh giá NVL, CCDC . 152.2.1. Phân loại NVL, CCDC .152.2.2. Đánh giá NVL, CCDC .162.3. Tài khoản kế toán sử dụng . .172.4. Thủ tục nhập, xuất NVL, CCDC . .182.4.1. Thủ tục nhập kho NVL, CCDC .182.4.2. Thủ tục xuất kho NVL,CCDC . .252.5. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC .342.5.1. Trình tự kế toán nhập NVL, CCDC .342.5.2. Trình tự kế toán xuất NVL, CCDC . .43Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty Cầu 11 Thăng Long.513.1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC ở Công ty Cầu 11 ThăngLong .513.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán và tình hình quản lý sử dụng NVL ở Công ty Cầu 11 Thăng Long . .513.1.2. Những tồn tại trong công tác kế toán NVL . 513.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC ở Công ty Cầu 11 Thăng Long . 523.2.1. Hoàn thiện việc cài đặt chương trình kế toán trên máy vi tính .523.2.2. Lập biên bản kiểm nghiệm loại NVL,CCDC mua ngoài . 523.2.3. Mở sổ chi tiết thanh toán với người bán . .543.2.4. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết NVL,CCDC . 54KẾT LUẬN . . 56

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. Tổng quan về Công ty Cầu 11 Thăng Long 3

1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cầu 11 Thăng Long 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4

1.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .8

1.1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh .8

1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Cầu 11 Thăng Long. 9

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 9

1.2.2. Hình thức ghi sổ kế toán . 11

1.2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại DN . .11

Chương 2. Thực trạng công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty Cầu 11 Thăng Long . . .14

2.1. Kế toán chi tiết NVL, CCDC . 14

2.2. Phân loại và đánh giá NVL, CCDC . 15

2.2.1. Phân loại NVL, CCDC .15

2.2.2. Đánh giá NVL, CCDC .16

2.3. Tài khoản kế toán sử dụng . .17

2.4. Thủ tục nhập, xuất NVL, CCDC . .18

2.4.1. Thủ tục nhập kho NVL, CCDC .18

2.4.2. Thủ tục xuất kho NVL,CCDC . .25

2.5. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC .34

2.5.1. Trình tự kế toán nhập NVL, CCDC .34

2.5.2. Trình tự kế toán xuất NVL, CCDC . .43

Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán

NVL, CCDC tại Công ty Cầu 11 Thăng Long.51

3.1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC ở Công ty Cầu 11 ThăngLong .51

3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán và tình hình quản lý sử dụng NVL ở Công ty Cầu 11 Thăng Long . .51

3.1.2. Những tồn tại trong công tác kế toán NVL . 51

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC ở Công ty Cầu 11 Thăng Long . 52

3.2.1. Hoàn thiện việc cài đặt chương trình kế toán trên máy vi tính .52

3.2.2. Lập biên bản kiểm nghiệm loại NVL,CCDC mua ngoài . 52

3.2.3. Mở sổ chi tiết thanh toán với người bán . .54

3.2.4. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết NVL,CCDC . 54

KẾT LUẬN . . 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY