Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại công ty TNHH thiết bị phụ tùng Hoà Phát

CHƯƠNG I 1

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ 1

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG 1

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

1.1.Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 1

1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. 1

1.1.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3

1.1.3. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4

1.1.4.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 5

1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 6

1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất. 6

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 9

1.3.Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 9

1.3.1.Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất. 9

1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất , phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 10

1.3.3.Tài khoản kế toán sử dụng. 11

1.3.4.Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp và tính giá thành sản phẩm. 14

1.3.5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và yính giá thành sản phẩm trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên. 14

1.3.4.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trương hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kiểm kê định kỳ. 15

1.3.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất. 16

1.4.Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm. 16

1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm. 16

1.4.2 C«ng tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 17

1.4.2.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp hoÆc nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 18

1.4.2.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. 18

1.4.2.3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc. 19

1.4.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 19

1.4.3.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. 19

1.4.3.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc. 20

CHUƠNG II 25

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PH Í SẢN XUẤT 25

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 25

THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HOÀ PHÁT 25

2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý. 25

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty.( ok) 25

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 27

2.1.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty 28

2.1.4. Ñaëc ñieåm quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm ôû Coâng ty. 29

2.1.5. Ñaëc ñieåm toå chöùc coâng taùc keá toaùn cuûa Coâng ty. 30

2.1.5.1. Toå chöùc boä maùy keá toaùn. 30

2.1.5.2. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn cuûa Coâng ty: 32

2.2. Tình hình thực tế về công tác tổ chức công tác kÕ to¸n chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát. 33

2.2.1. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 33

2.2.1.1. Ñaëc ñieåm, yeâu caàu quaûn lyù vaø phaân loaïi chi phí saûn xuaát ôû Coâng ty. 33

2.2.1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 34

2.2.1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 35

2.2.1.4. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 35

2.2.1.5. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 46

2.2.1.6. Kế toán chi phí sản xuất chung. 50

2.2.1.7. Kế toán chi phí sản xuất cuối kỳ. 58

2.2.2. Công tác tính gi¸ thành sản phẩm tại Công ty. 59

2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm. 59

2.2.2.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 59

2.2.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 60

CHƯƠNG III 62

NHỮNG BIỆN PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH 62

GIÁ THÀNH SẢN PHẦM TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 62

PHỤ TÙNG HOÀ PHÁT 62

3.1. Những nhận xét chung, đánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát. 62

3.1.1. Những ưu điểm: 62

3.1.2. Nhũng hạn chế cần khắc phục: 64

3.2. Những biện pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát. 65

3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Về công tác tổ chức tập hợp chứng từ ban đầu 65

3.2.2. Ý kiến thứ hai: Về hệ thống sổ sách kế toán: 66

3.2.3. Ý kiÕn thø 3: VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 66

3.2.4. Ý kiến thứ t­: Về hạch toán chi phí sản xuất chung. 68

3.2.5. ý kiÕn thø n¨m: VÒ viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ chi phÝ s¶n xuÊt. 70

3.2.6. Ý kiến thứ s¸u: Về chi phí sửa chữa lớn TSC§: 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY