Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 31.1. Ý nghĩa và sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mai. 31.1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 31.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 41.2. Kế toán bán hàng. 51.2.1. Các phương thức bán hàng 51.2.1.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 51.2.1.2. Phương thức gửi hàng. 61.2.1.3. Phương thức bán hàng qua đại lý. 61.2.1.4. Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm. 61.2.1.5. Phương thức hàng trao đổi hàng 61.2.1.6. Các trường hợp được coi là tiêu thụ khác. 71.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 71.2.2.1. Các phương pháp xác định trị giá vốn của hàng hóa. 71.2.2.2. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng hóa. 71.2.2.3. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán. 111.2.3 Kế toán tổng hợp bán hàng 141.2.3.1 Chứng từ kế toán 141.2.3.2 Tài khoản kế toán sử dụng 151.2.3.3 Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 171.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 191.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 191.3.2 Kế toán chí phí quản lý doanh nghiệp 211.4 Kế toán xác định kết quả bán hàng 221.4.1 Nội dung và tài khoản sử dụng 221.4.2 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 231.5 Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 241.6. Sự cần thiết của việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán. 24CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 262.1. Đặc điểm ching của công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi. 262.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 262.1.2.Đặc điểm công tác kế toán của công ty: 282.1.3. Tổ chức tài khoản kế toán tại công ty 332.1.4. Tình hình tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 332.2. Thực tế tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi. 352.2.1.Phương thức bán hàng 352.2.1.1. Phương thức bán hàng trực tiếp 352.2.1.2. Phương thức gửi hàng đi bán. 362.2.1.3. Phương thức đại lý ký gửi. 362.2.2. Phương pháp tính thuế. 362.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 372.2.3.1. Tổ chức chứng từ, tài khoản sử dụng. 372.2.3.2. Quy trình ghi sổ: 382.2.3.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 422.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 462.2.4.1. Trị giá vốn của hàng xuất kho: 462.2.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán: 462.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 502.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 552.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 57CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 603.1. Nhận xét, đánh giá ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi. 603.1.1. Ưu điểm: 603.1.2. Khó khăn 623.2. Một số ý kiến cần đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 633.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 633.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 65KẾT LUẬN 68

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mai. 3

1.1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3

1.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 4

1.2. Kế toán bán hàng. 5

1.2.1. Các phương thức bán hàng 5

1.2.1.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 5

1.2.1.2. Phương thức gửi hàng. 6

1.2.1.3. Phương thức bán hàng qua đại lý. 6

1.2.1.4. Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm. 6

1.2.1.5. Phương thức hàng trao đổi hàng 6

1.2.1.6. Các trường hợp được coi là tiêu thụ khác. 7

1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 7

1.2.2.1. Các phương pháp xác định trị giá vốn của hàng hóa. 7

1.2.2.2. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng hóa. 7

1.2.2.3. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán. 11

1.2.3 Kế toán tổng hợp bán hàng 14

1.2.3.1 Chứng từ kế toán 14

1.2.3.2 Tài khoản kế toán sử dụng 15

1.2.3.3 Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 17

1.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 19

1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 19

1.3.2 Kế toán chí phí quản lý doanh nghiệp 21

1.4 Kế toán xác định kết quả bán hàng 22

1.4.1 Nội dung và tài khoản sử dụng 22

1.4.2 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 23

1.5 Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 24

1.6. Sự cần thiết của việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán. 24

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 26

2.1. Đặc điểm ching của công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi. 26

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 26

2.1.2.Đặc điểm công tác kế toán của công ty: 28

2.1.3. Tổ chức tài khoản kế toán tại công ty 33

2.1.4. Tình hình tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 33

2.2. Thực tế tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi. 35

2.2.1.Phương thức bán hàng 35

2.2.1.1. Phương thức bán hàng trực tiếp 35

2.2.1.2. Phương thức gửi hàng đi bán. 36

2.2.1.3. Phương thức đại lý ký gửi. 36

2.2.2. Phương pháp tính thuế. 36

2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 37

2.2.3.1. Tổ chức chứng từ, tài khoản sử dụng. 37

2.2.3.2. Quy trình ghi sổ: 38

2.2.3.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 42

2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 46

2.2.4.1. Trị giá vốn của hàng xuất kho: 46

2.2.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán: 46

2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 50

2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 55

2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 57

CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 60

3.1. Nhận xét, đánh giá ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi. 60

3.1.1. Ưu điểm: 60

3.1.2. Khó khăn 62

3.2. Một số ý kiến cần đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 63

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 63

3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 65

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY