Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam

MỤC LỤCLời mở đầu 1Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. 31.1 Khái quát chung về công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 31.1.1 Đặc điểm và chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại 31.1.2 Quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 41.1.2.1 Quá trình bán hàng và các phương thức bán hàng 41.1.2.2 Quá trình xác định kết quả kinh doanh 7 1.1.3 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 81.1.3.1 Sự cần thiết quản lý công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 81.1.3.2 Yêu cầu quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng 91.1.4 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 101.2 Công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 111.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 111.2.1.1 Khái niệm giá vốn và các phương pháp xác định giá vốn hàng bán 111.2.1.2 Hạch toán giá vốn hàng bán 131.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 171.2.2.1 Khái niệm doanh thu và các nguyên tắc ghi nhận doanh thu 171.2.2.2 Hạch toán doanh thu bán hàng theo các phương thức tiêu thụ 181.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 261.2.3.1 Kế toán chiết khấu thương mại 261.2.3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại 271.2.3.3 Kế toán giảm giá hàng bán 271.2.3.4 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng trực tiếp 281.3 Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 301.3.1 Kế toán kết quả hoạt động tiêu thụ 301.3.2 Kế toán kết quả hoạt động tài chính 331.3.3 Kế toán kết quả hoạt động khác 351.3.4 Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh 371.4 Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp thương mại 391.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 391.4.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái 411.4.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 421.4.4 Hình thức kế toán trên máy vi tính 43Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam. 452.1 Tổng quan về công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 452.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 452.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 462.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 472.1.2.2 Thị trường của công ty 472.1.2.3 Lĩnh vực ngành nghề 482.1.2.4 Quy trình công nghệ 482.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 492.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 492.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban 502.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 522.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 522.1.4.2 Hình thức kế toán tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 532.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam trong những năm gần đây 562.1.5.1 Khái quát về tình hình tài sản của công ty 562.1.5.2 Khái quát về tình hình nguồn vốn của công ty 582.1.5.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 592.2 Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 602.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 602.2.1.1 Các phương thức thanh toán 602.2.1.2 Đặc điểm hàng hoá tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 602.2.2 Công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 612.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán 612.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 732.2.3 Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 732.2.3.1 Kế toán kết quả hoạt động tiêu thụ 732.2.3.2 Kế toán kết quả hoạt động tài chính 732.2.3.3 Kế toán kết quả hoạt động khác 832.2.3.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 83Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam 863.1 Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 863.1.1 Ưu điểm 863.1.2 Nhược điểm 893.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 92Kết luận 99

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. 3

1.1 Khái quát chung về công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 3

1.1.1 Đặc điểm và chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại 3

1.1.2 Quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 4

1.1.2.1 Quá trình bán hàng và các phương thức bán hàng 4

1.1.2.2 Quá trình xác định kết quả kinh doanh 7

1.1.3 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 8

1.1.3.1 Sự cần thiết quản lý công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 8

1.1.3.2 Yêu cầu quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9

1.1.4 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 10

1.2 Công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 11

1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 11

1.2.1.1 Khái niệm giá vốn và các phương pháp xác định giá vốn hàng bán 11

1.2.1.2 Hạch toán giá vốn hàng bán 13

1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 17

1.2.2.1 Khái niệm doanh thu và các nguyên tắc ghi nhận doanh thu 17

1.2.2.2 Hạch toán doanh thu bán hàng theo các phương thức tiêu thụ 18

1.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 26

1.2.3.1 Kế toán chiết khấu thương mại 26

1.2.3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại 27

1.2.3.3 Kế toán giảm giá hàng bán 27

1.2.3.4 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng trực tiếp 28

1.3 Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 30

1.3.1 Kế toán kết quả hoạt động tiêu thụ 30

1.3.2 Kế toán kết quả hoạt động tài chính 33

1.3.3 Kế toán kết quả hoạt động khác 35

1.3.4 Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh 37

1.4 Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp thương mại 39

1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 39

1.4.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái 41

1.4.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 42

1.4.4 Hình thức kế toán trên máy vi tính 43

Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam. 45

2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 45

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 45

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 46

2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 47

2.1.2.2 Thị trường của công ty 47

2.1.2.3 Lĩnh vực ngành nghề 48

2.1.2.4 Quy trình công nghệ 48

2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 49

2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 49

2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban 50

2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 52

2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 52

2.1.4.2 Hình thức kế toán tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 53

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam trong những năm gần đây 56

2.1.5.1 Khái quát về tình hình tài sản của công ty 56

2.1.5.2 Khái quát về tình hình nguồn vốn của công ty 58

2.1.5.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 59

2.2 Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 60

2.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 60

2.2.1.1 Các phương thức thanh toán 60

2.2.1.2 Đặc điểm hàng hoá tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 60

2.2.2 Công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 61

2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán 61

2.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 73

2.2.3 Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 73

2.2.3.1 Kế toán kết quả hoạt động tiêu thụ 73

2.2.3.2 Kế toán kết quả hoạt động tài chính 73

2.2.3.3 Kế toán kết quả hoạt động khác 83

2.2.3.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 83

Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam 86

3.1 Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 86

3.1.1 Ưu điểm 86

3.1.2 Nhược điểm 89

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Nam 92

Kết luận 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY