Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH 4P

Mục lục Lời mở đầu 1Phần I.Tổng quan về C«ng ty TNHH 4P 31.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P. 31.1.1.Giới thiệu chung về Công ty: 31.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P: 31.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH 4P 51.2.1.Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P: 51.2.2.Chức năng nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh 7I.2.3.Kết quả kinh doanh của một số năm gần đây 81.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH 4P 131.3.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 131.3.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng thành phần trong bộ máy quản lý 151.4.Tổ chức công tác kế toán ở công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P 161.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán 161.4.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH 4P 20Phần II.Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH 4P 282.1.Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH 4P 282.1.1.Đặc điểm sản phẩm của Công ty 282.1.2.Các phương thức bán hàng 282.1.3.Các phương thức thanh toán 302.2.Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 312.2.1.Tài khoản sử dụng 312.2.2.Hạch toán doanh thu tiêu thụ 312.2.2.1.H¹ch to¸n doanh thu hàng xuất khẩu 322.2.2.2.Doanh thu tiêu thụ nội địa: 342.2.2.3.Doanh thu bán hàng đại lí: 362.3.Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu: 382.4.Hạch toán phải thu khách hàng 422.4.1.Tài khoản sử dụng: 422.4.2.Hạch toán phải thu khách hàng 422.5.Hạch toán thuế GTGT 462.5.1.Tài khoản sử dụng 462.5.2.Hạch toán thuế GTGT 462.6.Hạch toán giá vốn hàng bán 512.7.Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ 552.7.1.Hạch toán chi phí bán hàng 552.7.2.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 592.7.3.Xác định kết quả tiêu thụ 64Phần III.Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Công ty TNHH 4P 693.1.Đánh giá khái quát về công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 4P 693.1.1.Đánh giá chung 693.1.2.Đánh giá khái quát về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH 4P 703.2.Phương hướng nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Công ty TNHH 4P 783.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện 783.2.2.Phương hướng hoàn thiện 783.3.Giải pháp hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 4P 793.3.1.Hoàn thiện hệ thống tài khoản 793.3.2.Về hoàn thiện hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 803.3.3.Về giá vốn hàng bán 813.3.4.Hạch toán chi phí quảng cáo, khuyến mại bằng sản phẩm của Công ty 823.3.5.Về hạch toán chi phí khấu hao 833.3.6.Về hạch toán thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 833.3.7.Về lập dự phòng 843.3.7.1.Dự phòng phải thu khó đòi 843.3.7.2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 843.3.8.Về sổ sách kế toán 843.3.9.Về việc hoàn thiện bộ máy kế toán 853.3.9.Một số biện pháp tăng cường doanh thu tiêu thụ và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH 4P 853.3.9.1.Thực hiện chiết khấu thanh toán 853.3.9.2.Thực hiện chiết khấu thương mại 863.3.9.3.Giảm giá thành sản phẩm 873.3.9.4.Tăng cường quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp 893.3.9.5.Không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm 89Kết luận 91

Mục lục

Lời mở đầu 1

Phần I.Tổng quan về C«ng ty TNHH 4P 3

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P. 3

1.1.1.Giới thiệu chung về Công ty: 3

1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P: 3

1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH 4P 5

1.2.1.Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P: 5

1.2.2.Chức năng nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh 7

I.2.3.Kết quả kinh doanh của một số năm gần đây 8

1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH 4P 13

1.3.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 13

1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng thành phần trong bộ máy quản lý 15

1.4.Tổ chức công tác kế toán ở công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P 16

1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán 16

1.4.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH 4P 20

Phần II.Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH 4P 28

2.1.Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH 4P 28

2.1.1.Đặc điểm sản phẩm của Công ty 28

2.1.2.Các phương thức bán hàng 28

2.1.3.Các phương thức thanh toán 30

2.2.Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 31

2.2.1.Tài khoản sử dụng 31

2.2.2.Hạch toán doanh thu tiêu thụ 31

2.2.2.1.H¹ch to¸n doanh thu hàng xuất khẩu 32

2.2.2.2.Doanh thu tiêu thụ nội địa: 34

2.2.2.3.Doanh thu bán hàng đại lí: 36

2.3.Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu: 38

2.4.Hạch toán phải thu khách hàng 42

2.4.1.Tài khoản sử dụng: 42

2.4.2.Hạch toán phải thu khách hàng 42

2.5.Hạch toán thuế GTGT 46

2.5.1.Tài khoản sử dụng 46

2.5.2.Hạch toán thuế GTGT 46

2.6.Hạch toán giá vốn hàng bán 51

2.7.Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ 55

2.7.1.Hạch toán chi phí bán hàng 55

2.7.2.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 59

2.7.3.Xác định kết quả tiêu thụ 64

Phần III.Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Công ty TNHH 4P 69

3.1.Đánh giá khái quát về công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 4P 69

3.1.1.Đánh giá chung 69

3.1.2.Đánh giá khái quát về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH 4P 70

3.2.Phương hướng nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Công ty TNHH 4P 78

3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện 78

3.2.2.Phương hướng hoàn thiện 78

3.3.Giải pháp hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 4P 79

3.3.1.Hoàn thiện hệ thống tài khoản 79

3.3.2.Về hoàn thiện hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 80

3.3.3.Về giá vốn hàng bán 81

3.3.4.Hạch toán chi phí quảng cáo, khuyến mại bằng sản phẩm của Công ty 82

3.3.5.Về hạch toán chi phí khấu hao 83

3.3.6.Về hạch toán thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 83

3.3.7.Về lập dự phòng 84

3.3.7.1.Dự phòng phải thu khó đòi 84

3.3.7.2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 84

3.3.8.Về sổ sách kế toán 84

3.3.9.Về việc hoàn thiện bộ máy kế toán 85

3.3.9.Một số biện pháp tăng cường doanh thu tiêu thụ và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH 4P 85

3.3.9.1.Thực hiện chiết khấu thanh toán 85

3.3.9.2.Thực hiện chiết khấu thương mại 86

3.3.9.3.Giảm giá thành sản phẩm 87

3.3.9.4.Tăng cường quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp 89

3.3.9.5.Không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm 89

Kết luận 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY