Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG, BIỂUTrangLỜI MỞ ĐẦU 1I.Thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam.21.Tổng quan về Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam.21.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 21.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty: 61.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 91.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty: 111.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty: 111.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty: 132.Thực trạng công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam:.182.1.Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm và chi phí bán hàng của Công ty. 182.2.Hạch toán doanh thu tiêu thụ.202.3.Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu.282.3.1.Chiết khấu bán hàng.282.3.2.Giảm giá hàng bán.292.4.Hạch toán thanh toán với khách hàng.292.5.Hạch toán giá vốn hàng bán.352.6.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm.402.6.1.Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 402.6.2.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ: . .46II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty.511. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ tại Công ty trong ba năm gần đây.512.Những ưu điểm đạt được trong công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty.523.Những tồn tại và giải pháp đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty.543.1.Về tài khoản sử dụng: 543.2.Về phương pháp hạch toán: 563.2.1.Về hạch toán các khoản dự phòng 563.2.2.Về các khoản giảm trừ doanh thu: 603.2.3.Về sổ sách kế toán: 603.2.4.Về công tác kế toán quản trị: 613.2.5.Về báo cáo kế toán: 614.Một số đề xuất đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ cho Công ty.62KẾT LUẬN .65DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG, BIỂU

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

I.Thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam.2

1.Tổng quan về Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam.2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty: 6

1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 9

1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty: 11

1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty: 11

1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty: 13

2.Thực trạng công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam:.18

2.1.Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm và chi phí bán hàng của Công ty. 18

2.2.Hạch toán doanh thu tiêu thụ.20

2.3.Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu.28

2.3.1.Chiết khấu bán hàng.28

2.3.2.Giảm giá hàng bán.29

2.4.Hạch toán thanh toán với khách hàng.29

2.5.Hạch toán giá vốn hàng bán.35

2.6.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm.40

2.6.1.Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 40

2.6.2.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ: . .46

II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty.51

1. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ tại Công ty trong ba năm gần đây.51

2.Những ưu điểm đạt được trong công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty.52

3.Những tồn tại và giải pháp đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty.54

3.1.Về tài khoản sử dụng: 54

3.2.Về phương pháp hạch toán: 56

3.2.1.Về hạch toán các khoản dự phòng 56

3.2.2.Về các khoản giảm trừ doanh thu: 60

3.2.3.Về sổ sách kế toán: 60

3.2.4.Về công tác kế toán quản trị: 61

3.2.5.Về báo cáo kế toán: 61

4.Một số đề xuất đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ cho Công ty.62

KẾT LUẬN .65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY