Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp dược phẩm Trung Ương II

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP. 3I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp. 31.1. Bản chất của chi phí sản xuất. 31.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 4 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục. 5 1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm hoàn thành. 7 1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí. 71.3. Vai trò và chức năng của chi phí. 8II. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 82.1. Bản chất của giá thành sản phẩm: 82.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 9 2.1.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu để tính giá thành: 9 2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán: giá thành sản phẩm được chia làm 2 loại: 10III. mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, ý nghĩa của việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 103.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 103.2. Ý nghĩa của việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 113.3. Vai trò của chỉ tiêu giá thành sản phẩm. 11IV. Sự cần thiết và nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp. 12V. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp. 135.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm và mối quan hệ giữa chúng. 13 5.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 13 5.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 14 5.1.3. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 145.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành. 15 5.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 15 5.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 165.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và trình tự tính giá thành sản phẩm. 18 5.3.1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 18 5.3.2. Trình tự tính giá thành sản phẩm. 195.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 19 5.4.1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thuờng xuyên. 20 5.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 36VI. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các hình thức sổ kế toán. 406.1. Hình thức sổ “nhật ký chung”. 406.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái. 416.3. Hình thức chứng từ - ghi sổ. 426.4. Hình thức Nhật ký chứng từ. 43PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II. 44I. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 44II. đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 461. Tổ chức sản xuất 462. Quy trình công nghệ 46III. Đặc điểm tổ chức quản lý của xí nghiệp. 48IV. Đặc điểm tổ chức kế toán của xí nghiệp. 501. Bộ máy kế toán 502. Hình thức kế toán áp dụng tại xí nghiệp. 533. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 564. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 565. Niên độ kế toán, kỳ kế toán. 57V. Công tác hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp DPTWII. 575.1. Đặc điểm và việc phân loại chi phí sản xuất. 575.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 585.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 585.4. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất ở xí nghiệp DPTWII. 595.1.4. Tài khoản sử dụng. 595.4.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 605.4.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 635.4.4. Hạch toán khấu hao tài sản cố định. 655.4.6. Hạch toán các khoản chi phí khác bằng tiền 695.4.7. Hạch toán chi phí trả trước và chi phí phải trả. 705.4.8. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. 715.4.9. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 72IV. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm trung ương II. 736.1. Đối tượng tính giá thành. 736.2. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành. 736.3. Trình tự tính giá thành. 74PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II. 783.1. Một số nhận xét về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Dược phẩm trung ương II. 783.2. Những tồn tại, phương hướng hoàn thiện và giải pháp. 80 3.2.1. Vấn đề hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng. 80 3.2.2. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh phụ. 81 3.2.3. Vấn đề hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 823.3. Tổ chức ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng tại xí nghiệp. 833.4. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện kế hoạch thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm mặt hàng Ampicillin 0,25 - 250V. 85KẾT LUẬN 86

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP. 3

I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp. 3

1.1. Bản chất của chi phí sản xuất. 3

1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4

1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 4

1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục. 5

1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm hoàn thành. 7

1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí. 7

1.3. Vai trò và chức năng của chi phí. 8

II. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 8

2.1. Bản chất của giá thành sản phẩm: 8

2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 9

2.1.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu để tính giá thành: 9

2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán: giá thành sản phẩm được chia làm 2 loại: 10

III. mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, ý nghĩa của việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10

3.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10

3.2. Ý nghĩa của việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 11

3.3. Vai trò của chỉ tiêu giá thành sản phẩm. 11

IV. Sự cần thiết và nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp. 12

V. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp. 13

5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm và mối quan hệ giữa chúng. 13

5.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 13

5.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 14

5.1.3. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 14

5.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành. 15

5.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 15

5.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 16

5.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và trình tự tính giá thành sản phẩm. 18

5.3.1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 18

5.3.2. Trình tự tính giá thành sản phẩm. 19

5.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 19

5.4.1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thuờng xuyên. 20

5.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 36

VI. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các hình thức sổ kế toán. 40

6.1. Hình thức sổ “nhật ký chung”. 40

6.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái. 41

6.3. Hình thức chứng từ - ghi sổ. 42

6.4. Hình thức Nhật ký chứng từ. 43

PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II. 44

I. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 44

II. đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 46

1. Tổ chức sản xuất 46

2. Quy trình công nghệ 46

III. Đặc điểm tổ chức quản lý của xí nghiệp. 48

IV. Đặc điểm tổ chức kế toán của xí nghiệp. 50

1. Bộ máy kế toán 50

2. Hình thức kế toán áp dụng tại xí nghiệp. 53

3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 56

4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 56

5. Niên độ kế toán, kỳ kế toán. 57

V. Công tác hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp DPTWII. 57

5.1. Đặc điểm và việc phân loại chi phí sản xuất. 57

5.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 58

5.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 58

5.4. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất ở xí nghiệp DPTWII. 59

5.1.4. Tài khoản sử dụng. 59

5.4.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 60

5.4.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 63

5.4.4. Hạch toán khấu hao tài sản cố định. 65

5.4.6. Hạch toán các khoản chi phí khác bằng tiền 69

5.4.7. Hạch toán chi phí trả trước và chi phí phải trả. 70

5.4.8. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. 71

5.4.9. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 72

IV. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm trung ương II. 73

6.1. Đối tượng tính giá thành. 73

6.2. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành. 73

6.3. Trình tự tính giá thành. 74

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II. 78

3.1. Một số nhận xét về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Dược phẩm trung ương II. 78

3.2. Những tồn tại, phương hướng hoàn thiện và giải pháp. 80

3.2.1. Vấn đề hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng. 80

3.2.2. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh phụ. 81

3.2.3. Vấn đề hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 82

3.3. Tổ chức ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng tại xí nghiệp. 83

3.4. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện kế hoạch thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm mặt hàng Ampicillin 0,25 - 250V. 85

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY