Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán Chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 3

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 3

1.Khái niệm, nội dung của chi phí sản xuất kinh doanh 3

2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. 4

II. GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM. 5

1.Khái niệm. 5

2. Phân loại giá thành sản phẩm. 5

3. ý nghĩa của giá thành trong công tác quản lý. 7

4. Lập kế hoạch giá thành trong Doanh nghiệp. 7

III. ĐỐI TƯỢNG HẠCH TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH. 8

1.Đối tượng hạch toán: 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SXKD VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST 10

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DUNGTST 10

1. Lịch sử hình thành và phát triền. 10

2. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành và bộ máy kế toán trong công ty. 12

3. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và trình tự ghi sổ theo hình thức “nhật ký chung”. 16

4. Kết quả hoạt động kinh doanh 18

II. TÌNH HÌNH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST 25

1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 25

2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 30

3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 36

4. Hạch toán chi phí khác bằng tiền. 38

5. Tập hợp chi phí sản xuất của đơn vị. 39

6. Công tác tính giá thành thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST. 42

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST 44

I. NHẬN XÉT CHUNG. 44

1. Nhận xét chung. 44

2.Về bộ máy kế toán. 45

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY. 46

KẾT LUẬN. 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY