Chuyên đề Hoàn thiện công tác định giá bất động sản đảm bảo trong hoạt động cho vay theo dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ 4

1.1. Lý luận chung về bất động sản, định giá bất động sản và dự án đầu tư 4

1.1.1. Bất động sản 4

1.1.2. Định giá bất động sản 4

1.1.2.1 Khái niệm định giá bất động sản 4

1.1.2.2. Sự cần thiết phải định giá bất động sản đảm bảo trong hoạt động cho vay của ngân hàng 5

1.1.2.3 Các căn cứ định giá bất động sản 9

1.1.2.4. Quy trình định giá bất động sản 10

1.2. Lý luận chung về các phương pháp định giá bất động sản theo dự án đầu tư 13

1.2.1. Khái niệm dự án đầu tư: 13

1.2.2. Yêu cầu cơ bản của một dự án đầu tư: 13

1.2.3 Sự cần thiết phải định giá bất động sản đảm bảo trong hoạt động cho vay theo DAĐT 14

1.2.4. Các phương pháp chủ yếu định giá BĐS đảm bảo theo dự án đầu tư 15

1.2.4.1. Phương pháp so sánh trực tiếp 15

1.2.4.2. Phương pháp đầu tư 19

1.2.4.3. Phương pháp chi phí 22

1.2.4.4. Phương pháp thặng dư 24

1.2.4.5. Phương pháp thu nhập 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẢM BẢO THEO HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHINHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 29

2.1 Vài nét về hoạt động tại chi nhánh NHCT Đống Đa Hà Nội 29

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh 29

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 31

2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức 31

2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong chi nhánh 32

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng Công Thương Đống Đa. 33

2.2 Tình hình cho vay theo DAĐT có bảo đảm bằng bất động sản tại chi nhánh NHCT Đống Đa. 36

2.2.1. Dư nợ cho vay có bảo đảm bằng bất động sản. 36

2.2.2. Hình thức cho vay có đảm bảo bằng bất động sản 37

2.3 Thực trạng hoạt động định giá bất động sản theo DAĐT tại chi nhánh NHCT Đống Đa 38

2.3.1 Cơ sở pháp lý của hoạt động 38

2.3.2 Quy trình định giá bất động sản trong hoạt động cho vay theo dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT Đống Đa 38

2.3.3. Thực trạng hoạt động định giá bất động sản đảm bảo trong hoạt động cho vay theo DAĐT tại chi nhánh NHCT Đống Đa 42

2.3.4. Công tác định giá lại bất động sản bảo đảm tại Chi nhánh NHCT Đống Đa 49

2.4. Đánh giá hoạt động định giá bất động sản bảo đảm trong cho vay theo DAĐT tại Chi nhánh NHCT Đống Đa. 50

2.4.1. Kết quả đạt được 50

2.4.2 Các hạn chế và nguyên nhân 52

2.4.2.1 Hạn chế 52

2.4.2.2. Nguyên nhân 53

CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN BẢO ĐẢM TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA. 56

3.1 Phương hướng phát triển hoạt động cho vay theo DAĐTcó BĐS đảm bảo tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa. 56

3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 56

3.1.2 Phương hướng hoạt động cho vay theo DADT có bất động sản đảm bảo tại Chi nhánh NHCT Đống Đa. 57

3.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp định giá tài sản bảo đảm tiền vay theo DAĐT tại Chi nhánh NHCT Đống Đa 57

3.2.1 Đối với các phương thức định giá và quy trình định giá 57

3.2.2. Về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ tín dụng và cán bộ thẩm định DAĐT 58

3.2.3. Thực hiện tốt các quy chế về bảo đảm tiền vay 59

3.2.4. Về thông tin và lưu trữ thông tin, theo dõi khách hàng và Ngân hàng 60

3.2.5. Một số giải pháp khác 60

3.3. Một số kiến nghị 61

3.3.1. Đối với NHCT Việt Nam 61

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 62

3.3.3. Kiến nghị với Bộ Tài Chính 62

3.3.4. Kiến nghị đối với Chính Phủ 63

3.3.5. Kiến nghị với các tổ chức liên quan 64

3.3.5.1. Các cơ quan khác 64

3.3.5.2 Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đi vay 64

KẾT LUẬN 65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY