Chuyên đề Hoàn thiện cơ chế tạo động cơ, động lực cho nhân viên Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt

Danh mục sơ đồ, bảng biểu

Lời mở đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về động cơ, động lực trong lao động trong tổ chức 3

I. Một số khái niệm 3

1. Lợi ích 3

2. Nhu cầu 3

3. Động cơ, động lực 4

3.1 Động cơ 4

3.2 Động lực 4

4. Vai trò của động cơ, động lực 4

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới động cơ và động lực 5

1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động 5

2. Nhóm các yếu tố thuộc về môi trường 5

3. Nhóm các yếu tố thuộc về bản thân công việc 6

4. Một số mô hình, nghiên cứu động cơ, động lực của con người 6

4.1. Mô hình cổ điển về quản lý con người 6

4.2. Hệ thống nhu cầu của Maslow 7

4.3. Hệ thống hai yếu tố của Hezberg 9

4.4 Mô hình xác định động cơ, động lực 10

5. Các công cụ tao động cơ, động lực 11

5.1 Công cụ kinh tế 12

5.2 Công cụ tâm lý – giáo dục 13

5.3 Công cụ hành chính – tổ chức 14

Chương 2: Thực trạng cơ chế tạo động cơ, động lực tại Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải 16

I. Khái quát chung 16

1. Đặc điểm, hoạt động của Bộ Giao thông Vận tải 16

2. Đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ giao thông Vận tải 18

2.1 Vị trí, chức năng 18

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 18

2.3 Cơ cấu tổ chức 21

2.4 Nguyên tắc hoạt động 22

II. Thực trạng tạo động cơ, động lực tại Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ giao thông Vận tải 23

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ, động lực của nhân viên thuộc Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ giao thông Vận tải 23

2. Các công cụ tạo động cơ, động lực áp dụng tại Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ giao thông Vận tải 26

2.1. Công cụ kinh tế ( tài chính ) 26

2.2. Công cụ tâm lý – giáo dục 30

2.3. Công cụ hành chính – tổ chức 33

3. Đánh giá chung về cơ chế tạo động cơ, động lực tại Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ giao thông Vận tải 37

3.1. Ưu điểm 37

3.2. Nhược điểm 38

3.3. Nguyên nhân tồn tại 38

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tạo động cơ động lực cho nhân viên Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ giao thông Vận tải 39

I. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tạo động lực 39

1. Hoàn thiện cơ chế lương và trả lương 39

2. Xác lập vị trí cá nhân trong tổ chức 39

3. Tạo môi trường 39

4. Về công việc 40

5. Về lãnh đạo 41

6. Cơ chế tuyển dụng 42

7. Cơ chế hành chính, tổ chức 42

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế tạo động cơ, động lực tại Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải 43

1. Về phía lãnh đạo Bộ 43

2. Về phía cơ quan nhà nước 43

Kết luận 44

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY