Chuyên đề Hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội

MỤC LỤCLời nói đầu 1Chương I: Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức 2I. Một số khái niệm cơ bản về cơ cấu tổ chức 2I.1 Cơ cấu tổ chức 21. Khái niệm về cơ cấu 22.Khái niệm tổ chức : 23.Khái niệm cơ cấu tổ chức : 33.1 Cơ cấu bộ máy quản lý : 33.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất : 5II. Những nội dung chủ yếu của cơ cấu tổ chức 5II.1. Chuyên môn hoá công việc 5II.2. Bộ phận hoá 6II.3. Phạm vi quản lý 8II.4. Hệ thống điều hành 9II.5. Tập quyền và phân quyền 10II.6. Chính thức hoá 101. Khái niệm 102.Các mức độ chính thức hoá 11III. Các mô hình cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý 12III.1.Mô hình tổ chức trực tuyến 12III.2. Mô hình trực tuyến- chức năng 13III.3. Mô hình trực tuyến- tham mưu 14III.4. Mô hình tham mưu -chức năng –trực tuyến : 14IV. Các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức 16IV.1. Những yếu tố khách quan 16IV.2. Những yếu tố chủ quan: 17Chương 2: Thực trạng về cơ cấu tổ chức ở chi nhánh nhn0Và ptnt chi nhánh nam hà nội 18I. Những đặc điểm cơ bản của chi nhánh ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức 182. Đặc điểm về lao động-tiền lương 213. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của chi nhánh 22II. Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức ở NHN0 và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội. 23II.1.Phân tích sơ đồ cơ cấu tổ chức 23II.2.Về mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy quản lý : 273. Phân tích tình hình bố trí sử dụng lao động trong tổ chức 313.1 Về cơ cấu lao động trong tổ chức 313.2 Sự phân bố lao động của chi nhánh theo nghiệp vụ 323.3 Về tuổi đời của các cán bộ công nhân viên trong chi nhánh 343.4. Tình hình biến động về năng suất lao động của chi nhánh 36III. Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức tại NHN0Và PTNT. 381. Phân tích thực trạng các phòng ban 381.1. Về chức năng nhiệm vụ chủ yếu của các phòng ban 381.2. Phân tích thực trạng của một số phòng ban 40Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại chi nhánh NHN0Và PTNT Nam Hà Nội 53I. Phương hướng phát triển của công ti trong thời gian tới 531. Mục tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2002-2005: 531.1. Những mục tiêu chính 531.2 Mục tiên cụ thể 542. Đối với vấn đề hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức của công ti 582.1. Mục tiêu của việc hoàn thiện : 582.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện 583. Đối với các cán bộ công nhân viên trong toàn chi nhánh: 60II. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại NHN0 Và PTNT chi nhánh nam Hà Nội : 611. Phân công phụ trách về các phòng giao dịch cơ sở và chi nhánh con 612. Bổ sung phòng kinh doanh thành lập phòng marketing 633. Định biên lại lao động trong phòng HC-NS: 644. Thành lập phòng đào tạo và tin học 67Kết luận 71Bảng danh mục tài liệu tham khảo 72

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức 2

I. Một số khái niệm cơ bản về cơ cấu tổ chức 2

I.1 Cơ cấu tổ chức 2

1. Khái niệm về cơ cấu 2

2.Khái niệm tổ chức : 2

3.Khái niệm cơ cấu tổ chức : 3

3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý : 3

3.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất : 5

II. Những nội dung chủ yếu của cơ cấu tổ chức 5

II.1. Chuyên môn hoá công việc 5

II.2. Bộ phận hoá 6

II.3. Phạm vi quản lý 8

II.4. Hệ thống điều hành 9

II.5. Tập quyền và phân quyền 10

II.6. Chính thức hoá 10

1. Khái niệm 10

2.Các mức độ chính thức hoá 11

III. Các mô hình cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý 12

III.1.Mô hình tổ chức trực tuyến 12

III.2. Mô hình trực tuyến- chức năng 13

III.3. Mô hình trực tuyến- tham mưu 14

III.4. Mô hình tham mưu -chức năng –trực tuyến : 14

IV. Các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức 16

IV.1. Những yếu tố khách quan 16

IV.2. Những yếu tố chủ quan: 17

Chương 2: Thực trạng về cơ cấu tổ chức ở chi nhánh nhn0Và ptnt chi nhánh nam hà nội 18

I. Những đặc điểm cơ bản của chi nhánh ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức 18

2. Đặc điểm về lao động-tiền lương 21

3. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của chi nhánh 22

II. Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức ở NHN0 và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội. 23

II.1.Phân tích sơ đồ cơ cấu tổ chức 23

II.2.Về mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy quản lý : 27

3. Phân tích tình hình bố trí sử dụng lao động trong tổ chức 31

3.1 Về cơ cấu lao động trong tổ chức 31

3.2 Sự phân bố lao động của chi nhánh theo nghiệp vụ 32

3.3 Về tuổi đời của các cán bộ công nhân viên trong chi nhánh 34

3.4. Tình hình biến động về năng suất lao động của chi nhánh 36

III. Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức tại NHN0Và PTNT. 38

1. Phân tích thực trạng các phòng ban 38

1.1. Về chức năng nhiệm vụ chủ yếu của các phòng ban 38

1.2. Phân tích thực trạng của một số phòng ban 40

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại chi nhánh NHN0Và PTNT Nam Hà Nội 53

I. Phương hướng phát triển của công ti trong thời gian tới 53

1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2002-2005: 53

1.1. Những mục tiêu chính 53

1.2 Mục tiên cụ thể 54

2. Đối với vấn đề hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức của công ti 58

2.1. Mục tiêu của việc hoàn thiện : 58

2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện 58

3. Đối với các cán bộ công nhân viên trong toàn chi nhánh: 60

II. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại NHN0 Và PTNT chi nhánh nam Hà Nội : 61

1. Phân công phụ trách về các phòng giao dịch cơ sở và chi nhánh con 61

2. Bổ sung phòng kinh doanh thành lập phòng marketing 63

3. Định biên lại lao động trong phòng HC-NS: 64

4. Thành lập phòng đào tạo và tin học 67

Kết luận 71

Bảng danh mục tài liệu tham khảo 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY