Chuyên đề Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG 3

I – CƠ CẤU TỔ CHỨC 3

1.Khái niệm cơ cấu tổ chức 3

1.1.Khái niệm: 3

1.2.Các hình thức cơ cấu tổ chức 3

2.Các thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức Ngân hàng 5

2.1.Chuyên môn hóa công việc : 5

2.2.Bộ phận và các mô hình tổ chức bộ phận : 5

2.2.1.Mô hình tổ chức giản đơn 6

2.2.2.Mô hình tổ chức bộ phận theo chức năng 7

2.2.3.Mô hình tổ chức theo sản phẩm 8

2.2.4.Mô hình bộ phận theo chiến lược 10

2.2.5. Mô hình tổ chức bộ phận theo ma trận 11

2.3.Mô hình cơ câu tổ chức xét theo cấp quản lý và tầm quản lý 12

2.4.Quyền hạn và mối quan hệ về quyền hạn trong tổ chức 13

2.5.Sự phân bổ quyền hạn giữa các cấp trong tổ chức 14

2.6.Sự phối hợp các bộ phận,phân hệ trong tổ chức 15

II. HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC 16

1.Khái niệm 16

2. Lý do hoàn thiện 17

3.Quá trình hoàn thiện 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 21

I.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 21

1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển-Chi nhánh Thăng Long 21

2.Chức năng nhiệm vụ,lĩnh vực hoạt động kinh doanh 23

2.1.Chức năng nhiệm vụ của BIDV Thăng Long 23

2.2.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của BIDV Thăng Long 23

2.2.1.Hoạt động huy động vốn 25

2.2.2.Hoạt động tín dụng 28

2.2.3.Hoạt động dịch vụ 31

2.2.4.Hoạt động tài chính-kế toán-kho quỹ 31

II-THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 32

1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 32

2.Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 34

2.1.Giám đốc 34

2.2.Phòng tổ chức hành chính 34

2.3.Phòng tài chính kế toán 35

2.4.Phòng kế hoạch tổng hợp 36

2.5.Phòng quản lý rủi ro 36

2.6.Phòng quản trị tín dụng 37

2.7.Phòng tiền tệ kho quỹ 38

2.7.Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp 38

2.8.Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân 39

2.9.Phòng giao dịch 39

3.Thực trạng cơ cấu tổ chức xét theo các thuộc tính cơ bản 40

3.1.Chuyên môn hóa công việc 40

3.2. Bộ phận và các mô hình tổ chức bộ phận 41

3.3.Xét theo cấp quản lý và tầm quản lý 41

3.4.Xét theo mối quan hệ quyền hạn và phân bổ quyền hạn 41

3.5.Sự phối hợp giữa các bộ phận bên trong tổ chức 42

III. ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU HIỆN TẠI 43

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 46

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 46

II. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 47

1.GIẢI PHÁP VỀ MẶT NHÂN SỰ 47

1.1. Định hướng đào tạo và phát triển 47

1.2. Cần có chính sách tuyển dụng nhân viên mới 47

1.3.Tạo động lực về vật chất và tinh thần cho nhân viên trong Ngân hàng 48

2.GIẢI PHÁP VỀ MẶT TỔ CHỨC 49

2.1. Phân cấp quản lý để phù hợp với nền kinh tế thị trường luôn luôn biến động. 49

2.2. Chuyên môn hóa sâu các bộ phận 49

2.3.Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong tổ chức 50

KẾT LUẬN 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY