Chuyên đề Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô

MỤC LỤC

Trang

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục bảng biểu, sơ đồ

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 3

1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô. 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm 8

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 16

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô 16

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16

2.1.1.1- Nội dung 16

2.1.1.2- Tài khoản sử dụng 18

2.1.1.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 19

2.1.1.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp 23

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 24

2.1.2.1- Nội dung 24

2.1.2.2- Tài khoản sử dụng 29

2.1.2.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 29

2.1.2.4- Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 32

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 33

2.1.3.1- Nội dung 33

2.1.3.2- Tài khoản sử dụng 37

2.1.3.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 38

2.1.3.2- Quy trình ghi Sổ chi tiết 39

2.1.3.3- Quy trình ghi Sổ tổng hợp 39

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 40

2.1.4.1- Nội dung 41

2.1.4.2- Tài khoản sử dụng 45

2.1.4.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 45

2.1.4.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp 47

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 48

2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 48

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 49

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô 52

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô 52

2.2.2. Quy trình tính giá thành 53

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 55

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô và phương hướng hoàn thiện 55

3.1.1. Ưu điểm 55

3.1.2. Hạn chế 57

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 59

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô 60

3.2.1. Xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 60

3.2.2. Về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 61

3.2.3. Về chứng từ luân chuyển 64

3.2.4. Về báo cáo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 65

3.2.5. Về hệ thống tài khoản công ty sử dụng 65

3.2.6. Về công tác tin học hóa kế toán 66

KẾT LUẬN 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY