Chuyên đề Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1Chương 1: Rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 21.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động chủ yếu 21.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 51.2.1. Bản chất 51.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 51.3. Hạn chế rủi ro tín dụng 61.3.1. Bản chất 61.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ hạn chế rủi ro tín dụng 81.3.2. Nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng 121.3.2.1. Nhân tố chủ quan 121.3.2.2. Nhân tố khách quan 15Chương 2: Thực trạng hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 172.1. Tổng quan về chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 172.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 172.1.2. Cơ cấu tổ chức 182.1.3. Các hoạt động chủ yếu 212.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 212.1.3.2. Hoạt động tín dụng 242.1.3.3. Hoạt động dịch vụ 262.1.3.4. Các kết quả tài chính 282.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 302.2.1. Kết cấu cho vay của chi nhánh 302.2.2. Tình hình nợ quá hạn 352.3. Hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh 372.3.1. Kết quả thu hồi nợ quá hạn tại chi nhánh 372.3.2. Đánh giá về thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 382.3.2.1. Thành công và nguyên nhân 382.3.2.2. Hạn chế và nguyên nhân 47Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 523.1. Định hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới 523.1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2009 523.1.2. Kế hoạch kinh doanh tín dụng năm 2009 533.2. Giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 553.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng 553.2.2. Sử dụng biện pháp mạnh và hợp lý trong xử lý rủi ro tín dụng 593.2.3. Chú trọng hơn nữa vào công tác đào tạo cán bộ 603.2.4. Hoàn chỉnh hệ thống thu nhập, xử lý thông tin tại ngân hàng 613.2.5. Đẩy mạnh công tác thẩm định tín dụng 613.2.6. Chuẩn bị hành trang áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng 623.2.7. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 633.3. Một số kiến nghị 663.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam 663.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 673.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 69KẾT LUẬN 71DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 2

1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động chủ yếu 2

1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 5

1.2.1. Bản chất 5

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 5

1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng 6

1.3.1. Bản chất 6

1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ hạn chế rủi ro tín dụng 8

1.3.2. Nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng 12

1.3.2.1. Nhân tố chủ quan 12

1.3.2.2. Nhân tố khách quan 15

Chương 2: Thực trạng hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 17

2.1. Tổng quan về chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 17

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 17

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 18

2.1.3. Các hoạt động chủ yếu 21

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 21

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 24

2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ 26

2.1.3.4. Các kết quả tài chính 28

2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 30

2.2.1. Kết cấu cho vay của chi nhánh 30

2.2.2. Tình hình nợ quá hạn 35

2.3. Hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh 37

2.3.1. Kết quả thu hồi nợ quá hạn tại chi nhánh 37

2.3.2. Đánh giá về thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 38

2.3.2.1. Thành công và nguyên nhân 38

2.3.2.2. Hạn chế và nguyên nhân 47

Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 52

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới 52

3.1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2009 52

3.1.2. Kế hoạch kinh doanh tín dụng năm 2009 53

3.2. Giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Xuân 55

3.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng 55

3.2.2. Sử dụng biện pháp mạnh và hợp lý trong xử lý rủi ro tín dụng 59

3.2.3. Chú trọng hơn nữa vào công tác đào tạo cán bộ 60

3.2.4. Hoàn chỉnh hệ thống thu nhập, xử lý thông tin tại ngân hàng 61

3.2.5. Đẩy mạnh công tác thẩm định tín dụng 61

3.2.6. Chuẩn bị hành trang áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng 62

3.2.7. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 63

3.3. Một số kiến nghị 66

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam 66

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 67

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 69

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY