Chuyên đề Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Sơn- Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 31.1.1. Khái niệm về tín dụng 31.1.2. Đặc trưng của tín dụng 31.1.3. Vai trò của tín dụng 41.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHTM 61.2.1. Khái niêm rủi ro tín dụng 61.2.2. Các hình thức rủi ro tín dụng 71.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 71.2.3.1. Nguyên nhân khách quan 71.2.3.2. Nguyên nhân từ phía người vay 91.2.3.3. Nguyên nhân do bản thân ngân hàng 101.3. ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG 111.3.1. Đo lường rủi ro tín dụng của một danh mục cho vay 111.3.2. Sử dụng các mô hình định tính 131.3.2.1. Phân tích tín dụng 131.3.2.2. Kiểm tra tín dụng 161.3.3. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 171.4. NHẬN BIẾT RỦI RO TÍN DỤNG 191.4.1. Những dấu hiệu phát sinh rủi ro từ phía khách hàng 191.4.1.1. Những dấu hiệu phát sinh trong mối quan hệ với Ngân hàng 191.4.1.2. Những dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý, tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng 201.4.2. Những dấu hiệu xuất phát từ chính sách tín dụng của Ngân hàng 21CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT SÓC SƠN 232.1. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT SÓC SƠN 232.1.1. Về tổ chức cán bộ và mạng lưới 252.1.2. Về công tác tín dụng: 262.1.3. Công tác thanh toán và ngân quỹ 272.1.4. Công tác kinh doanh ngoại tệ 282.2. KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NHNo&PTNT SÓC SƠN TRONG NHỮNG NĂM QUA 282.2.1. Hoạt động huy động vốn 282.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 332.2.2. Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT Sóc Sơn 342.3. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT SÓC SƠN 362.3.1. Hoạt động tín dụng – những kết quả đạt được trong thời gian qua 362.3.2. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu 432.3.3. Về khoản đảm bảo tiền vay 482.3.4. Đánh giá về thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Sóc Sơn 492.3.4.1. Những thành công 492.3.4.2. Những điểm còn hạn chế 532.3.4.3. Nguyên nhân còn những điểm hạn chế 54CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT SÓC SƠN 573.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo&PTNT SÓC SƠN 573.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT SÓC SƠN 573.2.1. Tiếp tục hoàn thiện khâu đánh giá rủi ro và xếp hạng khách hàng 573.2.2. Tiếp tục đa dạng hóa kết hợp chuyên môn hóa trong hoạt động tín dụng 583.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 593.2.4. Làm tốt công tác giám sát tín dụng 613.2.5. Xây dựng chính sách tín dụng cụ thể hơn và phù hợp với từng thời kỳ 623.2.6. Sử dụng các biện pháp nhằm phân tán rủi ro 633.2.7. Chú trọng hơn nữa vào công tác đào tạo cán bộ 633.3. KIẾN NGHỊ 643.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và cấp chính quyền Huyện Sóc Sơn 643.3.2 Kiến nghị với NHNN 643.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 65KẾT LUẬN 66DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 3

1.1.1. Khái niệm về tín dụng 3

1.1.2. Đặc trưng của tín dụng 3

1.1.3. Vai trò của tín dụng 4

1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHTM 6

1.2.1. Khái niêm rủi ro tín dụng 6

1.2.2. Các hình thức rủi ro tín dụng 7

1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 7

1.2.3.1. Nguyên nhân khách quan 7

1.2.3.2. Nguyên nhân từ phía người vay 9

1.2.3.3. Nguyên nhân do bản thân ngân hàng 10

1.3. ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG 11

1.3.1. Đo lường rủi ro tín dụng của một danh mục cho vay 11

1.3.2. Sử dụng các mô hình định tính 13

1.3.2.1. Phân tích tín dụng 13

1.3.2.2. Kiểm tra tín dụng 16

1.3.3. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 17

1.4. NHẬN BIẾT RỦI RO TÍN DỤNG 19

1.4.1. Những dấu hiệu phát sinh rủi ro từ phía khách hàng 19

1.4.1.1. Những dấu hiệu phát sinh trong mối quan hệ với

Ngân hàng 19

1.4.1.2. Những dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý, tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng 20

1.4.2. Những dấu hiệu xuất phát từ chính sách tín dụng của

Ngân hàng 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NHNo&PTNT SÓC SƠN 23

2.1. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT SÓC SƠN 23

2.1.1. Về tổ chức cán bộ và mạng lưới 25

2.1.2. Về công tác tín dụng: 26

2.1.3. Công tác thanh toán và ngân quỹ 27

2.1.4. Công tác kinh doanh ngoại tệ 28

2.2. KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NHNo&PTNT SÓC SƠN TRONG NHỮNG NĂM QUA 28

2.2.1. Hoạt động huy động vốn 28

2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 33

2.2.2. Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT Sóc Sơn 34

2.3. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT

SÓC SƠN 36

2.3.1. Hoạt động tín dụng – những kết quả đạt được trong

thời gian qua 36

2.3.2. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu 43

2.3.3. Về khoản đảm bảo tiền vay 48

2.3.4. Đánh giá về thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Sóc Sơn 49

2.3.4.1. Những thành công 49

2.3.4.2. Những điểm còn hạn chế 53

2.3.4.3. Nguyên nhân còn những điểm hạn chế 54

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT SÓC SƠN 57

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo&PTNT

SÓC SƠN 57

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT SÓC SƠN 57

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện khâu đánh giá rủi ro và xếp hạng

khách hàng 57

3.2.2. Tiếp tục đa dạng hóa kết hợp chuyên môn hóa trong hoạt động

tín dụng 58

3.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 59

3.2.4. Làm tốt công tác giám sát tín dụng 61

3.2.5. Xây dựng chính sách tín dụng cụ thể hơn và phù hợp với từng

thời kỳ 62

3.2.6. Sử dụng các biện pháp nhằm phân tán rủi ro 63

3.2.7. Chú trọng hơn nữa vào công tác đào tạo cán bộ 63

3.3. KIẾN NGHỊ 64

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và cấp chính quyền Huyện Sóc Sơn 64

3.3.2 Kiến nghị với NHNN 64

3.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 65

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY