Chuyên đề Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Phương Nam

MỤC LỤC Danh mục những từ viết tắtDanh mục sơ đồ bảng biểuLời nói đầu Phần I: Tổng quan về Công ty Phương Nam 11.1. Khái quát chung về Công ty 11.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Phương Nam 11.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Phương Nam 11.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 11.1.2.2. Ngành nghề, quy mô kinh doanh đặc điểm về sản phẩm và thị trường của Công ty TNHH Phương Nam 11.1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty TNHH Phương Nam 41.1.2.4. Tình hình tài chính của Công ty TNHH Phương Nam 61.2. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH Phương Nam 81.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 81.2.2. Tổ chức bộ sổ kế toán và hình thức kế toán tại Công ty 101.2.2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty 101.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản tại Công ty 101.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty 101.2.4. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán tại Công ty TNHH Phương Nam 13Phần II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Phương Nam. 142.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 142.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuât tại Công ty TNHH Phương Nam 142.1.2. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 152.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Phương Nam 162.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Phương Nam 162.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Phương Nam 162.3. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Phương Nam 162.4. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty TNHH Phương Nam 212.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty TNHH Phương Nam 282.6. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất của Công ty TNHH Phương Nam 402.6.1. Tập hợp chi phí sản xuất 402.6.2. Đối tượng và phương pháp tính giá sản phẩm 42Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 473.1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 473.1.1. Ưu điểm 473.1.2. Nhược điểm 493.2. Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 493.2.1. Yêu cầu hoàn thiện 493.2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 50Kết luậnTài liệu tham khảoPhụ lục

MỤC LỤC

Danh mục những từ viết tắt

Danh mục sơ đồ bảng biểu

Lời nói đầu

Phần I: Tổng quan về Công ty Phương Nam 1

1.1. Khái quát chung về Công ty 1

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Phương Nam 1

1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Phương Nam 1

1.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 1

1.1.2.2. Ngành nghề, quy mô kinh doanh đặc điểm về sản phẩm và thị trường của Công ty TNHH Phương Nam 1

1.1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty TNHH Phương Nam 4

1.1.2.4. Tình hình tài chính của Công ty TNHH Phương Nam 6

1.2. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH Phương Nam 8

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 8

1.2.2. Tổ chức bộ sổ kế toán và hình thức kế toán tại Công ty 10

1.2.2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty 10

1.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản tại Công ty 10

1.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty 10

1.2.4. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán tại Công ty TNHH Phương Nam 13

Phần II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Phương Nam. 14

2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 14

2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuât tại Công ty TNHH Phương Nam 14

2.1.2. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 15

2.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Phương Nam 16

2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Phương Nam 16

2.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Phương Nam 16

2.3. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Phương Nam 16

2.4. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty TNHH Phương Nam 21

2.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty TNHH Phương Nam 28

2.6. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất của Công ty TNHH Phương Nam 40

2.6.1. Tập hợp chi phí sản xuất 40

2.6.2. Đối tượng và phương pháp tính giá sản phẩm 42

Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 47

3.1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 47

3.1.1. Ưu điểm 47

3.1.2. Nhược điểm 49

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam 49

3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện 49

3.2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 50

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY