Chuyên đề Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần Pin Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 7

I. Lý thuyết về nhu cầu và động cơ 7

1. Khái niệm 7

1.1. Nhu cầu và động cơ 7

1.2. Động lực và tạo động lực 8

2. Một số mô hình nghiên cứu nhu cầu, động cơ 9

2.1. Tháp nhu cầu của Abraham Maslow: 9

2.2. Học thuyết E.R.G (Existence Relatedness Growth) 11

II. Các yếu tố tác động đến nhu cầu, động cơ 12

1. Yếu tố bản thân người lao động 12

2. Yếu tố thuộc về công việc và tổ chức 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 16

I. Quá trình hình thành và phát triển 16

1. Lịch sử phát triển của công ty 16

2. Cơ cấu tổ chức 19

2.1. Sơ đồ bộ máy 19

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 19

2.2.1. Hội đồng quản trị 19

2.2.2. Ban giám đốc 20

2.2.3. Các phòng ban 21

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây 23

II. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty 26

1. Công cụ tài chính 26

1.1. Tiền lương 26

1.1.1. Trả lương theo thời gian: 27

1.1.2. Trả lương khoán cho công nhân trực tiếp sản xuất 30

1.2. Tiền thưởng 32

1.3. Phúc lợi 34

1.3.1. Bảo hiểm xã hội 34

1.3.2. Phúc lợi khác 37

2. Công cụ phi tài chính 38

2.1. Công tác đào tạo người lao động 38

2.2. Điều kiện và môi trường làm việc của người lao động 40

2.3. Các hoạt động nâng cao bầu không khí, tinh thần tập thể và mối quan hệ giữa nhân viên & lãnh đạo 41

III. Đánh giá 44

1. Ưu điểm 44

2. Hạn chế và nguyên nhân 45

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 48

I. Chiến lược phát triển và mục tiêu của năm 2010 48

II. Giải pháp 50

1. Chính sách tiền lương tiền thưởng hợp lý 50

2. Công cụ phúc lợi 53

3. Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc 54

4. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 58

5. Kiến nghị khác 59

KẾT LUẬN 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY