Chuyên đề Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 3

1.1 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 3

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 4

1.2.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 5

1.2.1.1 Năng lực tổ chức quản lý của doanh nghiệp 5

1.2.1.2 Năng lực máy móc thiết bị công nghệ thi công 6

1.2.1.3 Năng lực tài chính của doanh nghiệp 6

1.2.1.4 Năng lực marketing của doanh nghiệp 7

1.2.1.5 Năng lực lao động của doanh nghiệp 7

1.2.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 8

1.2.2.1 Nhóm các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 8

1.2.2.2 Nhóm các nhân tố thuộc môi trường vi mô 10

1.3 Tiêu thức đo lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 11

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NẶNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK 13

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty Lanmak 13

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 13

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ 13

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 14

2.1.3.1 cơ cấu bộ máy tổ chức 14

2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 16

2.1.4 Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2007-2009 18

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty 21

2.2.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty 21

2.2.1.1 Các nhân tố bên trong 21

2.2.1.2 Các nhân tố bên ngoài 36

2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty Lanmak 45

2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty Lanmak 47

2.3.1 Thị phần của công ty 47

2.3.2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 49

2.3.3 Uy tín, danh tiếng thương hiệu của doanh nghiệp 51

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY LANMAK 52

3.1 Chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới 52

3.2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Lanmak 55

3.2.1 Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao trình độ và năng lực quản lý của công ty 55

3.2.2 Sử dụng có hiệu quả và nâng cao năng lực công nghệ 58

3.2.3 Nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng vốn vay 59

3.2.4 Nâng cao năng lực marketing của công ty 60

3.2.5 Sử dụng có hiệu quả và nâng cao chất lượng lao động 61

3.3 Điều kiện để thực hiện giải pháp 63

3.3.1 Phát triển hạ tầng kinh tế và pháp lý hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 63

3.3.2 Cải cách thủ tục hành chính 64

3.3.3 Hoàn thiện cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp 64

3.3.4 Phát triển các định chế hỗ trợ doanh nghiệp 66

KẾT LUẬN 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY