Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần tập đoàn HiPT

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÁC 31.1 . Khái quát về doanh nghiệp 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Phân loại 41.1.2.2.Phân loại theo giới hạn trách nhiệm 51.1.2.3.Phân loại theo hình thức pháp lý của các tổ chức kinh doanh 51.2.Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 61.2.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 61.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản ngắn hạn. 61.2.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn. 71.2.1.2.1. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn 71.2.1.2.2. Phân loại theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán 81.2.1.4. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 111.2.1.4.1.Chính sách quản lý hàng tồn kho 111.2.1.3.3. Chính sách quản lý các khoản phải thu. 211.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 231.2.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 231.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn: 251.2.2.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 251.2.2.2.2.Nhóm các chỉ tiêu hoạt động 261.2.2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời. 291.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. 301.3.1 Nhân tố chủ quan 301.3.1.1 Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 301.3.1.2. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp 311.3.1.3 Trình độ cán bộ công nhân viên 311.3.2 Nhân tố khách quan 321.3.2.1 Sự quản lý của Nhà nước 321.3.2.2. Sự phát triển của thị trường 321.3.2.3. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 331.3.2.4. Nhu cầu của khách hàng 33CHƯƠNG II 35THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT 352.1. Khái quát về công ty cổ phần tập đoàn HiPT 352.1.1. Sơ lược quá trình phát triển 352.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 362.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức 372.1.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 392.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HIPT 422.2.1. Tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 422.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 44Bảng 2.3: Các chỉ tiêu thanh toán 442.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu hoạt động 452.2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 472.2.3. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 472.2.3.1. Chính sách quản lý ngân quỹ 472.2.1.3. Các khoản phải thu 492.2.1.4. Hàng tồn kho của công ty 522.2.3.4. Chính sách tài trợ tài sản ngắn hạn 542.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HIPT 592.3.1. Kết quả đạt được 592.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 602.3.2.1. Hạn chế 602.3.2.2. Nguyên nhân 61CHƯƠNG III 65GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HiPT 653.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 653.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HiPT. 673.2.1. Nâng cao vai trò của lãnh đạo công ty về công tác quản lý tài sản ngắn hạn 673.2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ngắn hạn 683.2.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ 683.2.2.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản dự trữ 693.2.2.3.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu 713.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý 733.2.4. Giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ 743.2.5. Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý 743.2.6. Một số giải pháp khác 753.3. Kiến nghị 753.3.1. Kiến nghị với chính phủ 753.3.2. Kiến nghị với bộ thông tin và truyền thông 763.3.3. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội 76KẾT LUẬN 77DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÁC 3

1.1 . Khái quát về doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Phân loại 4

1.1.2.2.Phân loại theo giới hạn trách nhiệm 5

1.1.2.3.Phân loại theo hình thức pháp lý của các tổ chức kinh doanh 5

1.2.Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 6

1.2.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 6

1.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản ngắn hạn. 6

1.2.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn. 7

1.2.1.2.1. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn 7

1.2.1.2.2. Phân loại theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán 8

1.2.1.4. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 11

1.2.1.4.1.Chính sách quản lý hàng tồn kho 11

1.2.1.3.3. Chính sách quản lý các khoản phải thu. 21

1.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 23

1.2.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 23

1.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn: 25

1.2.2.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 25

1.2.2.2.2.Nhóm các chỉ tiêu hoạt động 26

1.2.2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời. 29

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. 30

1.3.1 Nhân tố chủ quan 30

1.3.1.1 Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 30

1.3.1.2. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp 31

1.3.1.3 Trình độ cán bộ công nhân viên 31

1.3.2 Nhân tố khách quan 32

1.3.2.1 Sự quản lý của Nhà nước 32

1.3.2.2. Sự phát triển của thị trường 32

1.3.2.3. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 33

1.3.2.4. Nhu cầu của khách hàng 33

CHƯƠNG II 35

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT 35

2.1. Khái quát về công ty cổ phần tập đoàn HiPT 35

2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển 35

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 36

2.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức 37

2.1.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 39

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HIPT 42

2.2.1. Tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 42

2.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 44

Bảng 2.3: Các chỉ tiêu thanh toán 44

2.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu hoạt động 45

2.2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 47

2.2.3. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 47

2.2.3.1. Chính sách quản lý ngân quỹ 47

2.2.1.3. Các khoản phải thu 49

2.2.1.4. Hàng tồn kho của công ty 52

2.2.3.4. Chính sách tài trợ tài sản ngắn hạn 54

2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HIPT 59

2.3.1. Kết quả đạt được 59

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 60

2.3.2.1. Hạn chế 60

2.3.2.2. Nguyên nhân 61

CHƯƠNG III 65

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HiPT 65

3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 65

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HiPT. 67

3.2.1. Nâng cao vai trò của lãnh đạo công ty về công tác quản lý tài sản ngắn hạn 67

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ngắn hạn 68

3.2.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ 68

3.2.2.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản dự trữ 69

3.2.2.3.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu 71

3.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý 73

3.2.4. Giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ 74

3.2.5. Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý 74

3.2.6. Một số giải pháp khác 75

3.3. Kiến nghị 75

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ 75

3.3.2. Kiến nghị với bộ thông tin và truyền thông 76

3.3.3. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội 76

KẾT LUẬN 77

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY